Нацрт извјештаја о раду Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за 2023. годину

Нацрт извјештаја о раду Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за 2023. годину након консултација

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Нацрт извјештаја о раду Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за 2023. годину

Изјава за Савјет министара о проведеним јавним консултацијама - Нацрт извјештаја о раду Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за 2023. годину

 

Нацрт Закона о заступању у области индустријске својине

У Босни и Херцеговини не постоји закон који област заступања у поступку пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине уређује на цјеловит начин. Ово питање тренутно је у Босни и Херцеговини дјелимично уређено Законом о патенту, Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну и Законом о заштити ознака географског поријекла. Кровна институција у Босни и Херцеговини у систему заштите интелектуалне својине је Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Нацртом Закона о заступању у области индустријске својине прописују се услови за обављање послова заступања у области права индустријске својине у поступцима пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (послови стицања, одржавања, промета и престанка права индустријске својине), поступак уписа у Регистар заступника, услови за упис у Регистар, брисање из Регистра, оснивање Коморе заступника у области права индустријске својине, као и њена овлашћења. Након анализе свих закона којима је у Босни и Херцеговини уређено заступање у области права индустријске својине констатовано је да је неопходно доношење посебног закона који би на систематичан начин уредио ову област у цјелини. Наглашавамо да се Законом о заступању у области индустријске својине не стављају ван снаге одредбе закона којима је дјелимично уређено заступање у вези са појединим правима индустријске својине и да су оне у потпуности компатибилне са одредбама овог закона.

У консултацијама можете учествовати пријавом на линк.

Нацрт закона о колективном остваривању ауторског и сродних права

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине отворио је процес јавних консултација за Нацрт акона о колективном остваривању ауторског и сродних права.

Босна и Херцеговина је усвојила Закон о колективном остваривању ауторског и сродних права 2010. године („Службени лист БиХ“ бр. 63/10). Ступањем на снагу наведеног Закона уређено је: (I) садржај и начин колективног остваривања ауторског права и сродних права; (II) организације за колективно остваривање ауторског права и сродних права; (III) услови и поступак за давање дозволе за колективно остваривање права; (IV) тарифе и тарифни уговори о висинама накнада за кориштење ауторског дјела и предмета сродних права; (V) надзор надлежног државног органа над колективним организацијама; (VI) именовање, састав, надлежности и рад Савјета за ауторско право.

Будући да је Босна и Херцеговина, у оквиру процеса стабилизације и придруживања Европској унији, како је прописано одредбом члана 71. Споразума о стабилизацији и придруживању, обавезна гарантирати ниво заштите интелектуалне својине сличан нивоу који постоји у Европској унији, па тако и ускладити прописе у подручју ауторског и сродних права, оцијењено је да је потребно донијети потпуно нови закон којим би се уредио рад колективних организација за остваривање ауторског и сродних права како би се постигао потребан степен усклађености са директивама: 2014/26, 2019/789/ЕУ, 2019/790/ЕУ, као и директивама измијењеним наведеним директивама. Потписивањем цитираног Споразума прихватање acquis communautaire постала је обавеза за Босну и Херцеговину. Уз то, једно од подручја на које се данас обраћа највећа пажња у државама чланицама Европске уније и свијета јесте управо подручје интелектуалне својине. То је јасно видљиво у броју директива Европске уније које су биле прихваћене након доношења сада важећег Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права.

У консултацијама можете учествовати пријавом на линк.

 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ауторском и сродним правима

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине отворио је процес јавних консултација за Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ауторском и сродним правима.

Босна и Херцеговина је усвојила Закон о ауторском и сродним правима 2010. године („Службени лист БиХ“ бр. 63/10). Закон о ауторском и сродним правима регулише суштинска питања ауторског права (права аутора на дјелима из области књижевности, науке и умјетности) и сродних права (права извођача, произвођача фонограма, филмских продуцената, организација за радиодифузију, издавача и произвођача база података).

Будући да је Босна и Херцеговина, у оквиру процеса стабилизације и придруживања Европској унији, како је прописано одредбом члана 71. Споразума о стабилизацији и придруживању, обавезна гарантирати ниво заштите интелектуалне својине сличан нивоу који постоји у Европској унији, па тако и ускладити прописе у подручју ауторског и сродних права, оцијењено је да је потребно донијети измјене и допуне Закона о ауторском и сродним правима којим би се постигао потребан степен усклађености са директивама: 2011/77/ЕУ, 2017/1564/ЕУ, 2019/789/ЕУ, 2019/790/ЕУ, као и директивама измијењеним наведеним директивама. Потписивањем цитираног Споразума, прихватање acquis communautaire постала је обавеза за Босну и Херцеговину. Уз то, једно од подручја на које се данас обраћа највећа пажња у државама чланицама Европске уније и свијета јесте управо подручје интелектуалне својине. То је јасно видљиво у броју директива Европске уније, које су биле прихваћене након доношења сада важећег Закона о ауторском и сродним правима.

У консултацијама можете учествовати пријавом на линк.

 

Нацрт Закона о заштити ознака географског поријекла

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о заштити ознака географског поријекла

Изјава за Савјет министара о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о заштити ознака географског поријекла

 

Нацрт Закона о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине

Изјава за Савјет министара о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине

 

Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну

Изјава за Савјет министара о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну

 

Нацрт Закона о жигу

Нацрт Закона о жигу након јавних консултација

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о жигу

Изјава за Савјет министара о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о жигу

 

Нацрт Закона о патенту

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о патенту

Изјава за Савјет министара о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о патенту

 

Нацрт Закона о заштити топографија полупроводничких производа

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о заштити топографија полупроводничких производа

Изјава за Савјет министара о проведеним јавним консултацијама - Нацрт Закона о заштити топографија полупроводничких производа

 

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2022. годину

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2022. годину

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2023. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2023. година

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2024. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2024. година