Nacrt izvještaja o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu 

Nacrt izvještaja o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu nakon konsultacija

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt izvještaja o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt izvještaja o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

 

Nacrt Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva

U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji područje zastupanja u postupku pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uređuje na cjelovit način. Ovo pitanje trenutno je u Bosni i Hercegovini djelomično uređeno Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskom dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla. Krovna institucija u Bosni i Hercegovini u sistemu zaštite intelektualnog vlasništva je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Nacrtom Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva propisuju se uslovi za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskog vlasništva u postupcima pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (poslovi sticanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskog vlasništva), postupak upisa u Registar zastupnika, uslovi za upis u Registar, brisanje iz Registra, osnivanje Komore zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, kao i njena ovlaštenja. Nakon analize svih zakona kojima je u Bosni i Hercegovini uređeno zastupanje u području prava industrijskog vlasništva konstatirano je da je neophodno donošenje posebnog zakona koji bi na sistematičan način uredio ovo područje u cjelini. Naglašavamo da se Zakonom o zastupanju u području industrijskog vlasništva ne stavljaju izvan snage odredbe zakona kojima je djelomično uređeno zastupanje u vezi sa pojedinim pravima industrijskog vlasništva i da su one u potpunosti kompatibilne sa odredbama ovog zakona.

U konsultacijama možete sudjelovati prijavom na link.

 

Nacrt Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine otvorio je proces javnih konsultacija za Nacrt Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

Bosna i Hercegovina je usvojila Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 2010. godine („Službeni list BiH“ br. 63/10). Stupanjem na snagu navedenog Zakona uređeno je: (I) sadržaj i način kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; (II) organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; (III) uslovi i postupak za davanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava; (IV) tarife i tarifni ugovori o visinama naknada za korištenje autorskog djela i predmeta srodnih prava; (V) nadzor nadležnog državnog organa nad kolektivnim organizacijama; (VI) imenovanje, sastav, nadležnosti i rad Vijeća za autorsko pravo.

Budući da je Bosna i Hercegovina, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, kako je propisano odredbom člana 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obavezna garantirati nivo zaštite intelektualnog vlasništva sličan nivou koji postoji u Evropskoj uniji, pa tako i uskladiti propise u području autorskog i srodnih prava, ocijenjeno je da je potrebno donijeti potpuno novi zakon kojim bi se uredio rad kolektivnih organizacija za ostvarivanje autorskog i srodnih prava kako bi se postigao potreban stepen usklađenosti sa direktivama: 2014/26, 2019/789/EU, 2019/790/EU, kao i direktivama izmijenjenim navedenim direktivama. Potpisivanjem citiranog Sporazuma prihvaćanje acquis communautaire postala je obaveza za Bosnu i Hercegovinu. Uz to, jedno od područja na koje se danas obraća najveća pažnja u državama članicama Evropske unije i svijeta jeste upravo područje intelektualnog vlasništva. To je jasno vidljivo u broju direktiva Evropske unije koje su bile prihvaćene nakon donošenja sada važećeg Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

U konsultacijama možete učestvovati prijavom na link.

 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine otvorio je proces javnih konsultacija za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Bosna i Hercegovina je usvojila Zakon o autorskom i srodnim pravima 2010. godine („Službeni list BiH“ br. 63/10). Zakon o autorskom i srodnim pravima regulira suštinska pitanja autorskog prava (prava autora na djelima iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti) i srodnih prava (prava izvođača, proizvođača fonograma, filmskih producenata, organizacija za radiodifuziju, izdavača i proizvođača baza podataka).

Budući da je Bosna i Hercegovina, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, kako je propisano odredbom člana 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obavezna garantirati nivo zaštite intelektualnog vlasništva sličan nivou koji postoji u Evropskoj uniji, pa tako i uskladiti propise u području autorskog i srodnih prava, ocijenjeno je da je potrebno donijeti izmjene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima kojim bi se postigao potreban stepen usklađenosti sa direktivama: 2011/77/EU, 2017/1564/EU, 2019/789/EU, 2019/790/EU, kao i direktivama izmijenjenim navedenim direktivama. Potpisivanjem citiranog Sporazuma, prihvaćanje acquis communautaire postala je obaveza za Bosnu i Hercegovinu. Uz to, jedno od područja na koje se danas obraća najveća pažnja u državama članicama Evropske unije i svijeta jeste upravo područje intelektualnog vlasništva. To je jasno vidljivo u broju direktiva Evropske unije, koje su bile prihvaćene nakon donošenja sada važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima.

U konsultacijama možete učestvovati prijavom na link.

 

Nacrt Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla

Izvještaj o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla

 

Nacrt Zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva

 

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

 

Nacrt Zakona o žigu

Nacrt Zakona o žigu nakon javnih konsultacija

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o žigu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o žigu

 

Nacrt Zakona o patentu

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o patentu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o patentu

 

Nacrt Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda 

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

 

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2021. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2021. godinu

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2022. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2022. godina

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2022. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Izvještaj o radu za 2022. godinu

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2023. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2023. godina

Izvještaj o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2024. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konsultacijama - Program rada 2024. godina