Prijava za priznanje INDIVIDUALNOG ŽIGA sadrži:

 • Zahtjev za priznanje samo jednog žiga koji se odnosi na jednu ili više vrsta roba/usluga (obrazac Z-01). 
 • Znak koji podnosilac prijave želi zaštititi žigom.
 • Spisak roba/usluga na koje se znak odnosi, koji mora biti sastavljen prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđen Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova.

Prijava za priznanje KOLEKTIVNOG ŽIGA sadrži pored gore navedenih dokumenata i:

Opšti akt o kolektivnom žigu koji mora da sadrži:

 • podatke o podnosiocu prijave/licu ovlaštenom da ga predstavlja,
 • odredbe o izgledu znaka i robi/uslugama na koje se znak odnosi,
 • odredbe ko ima pravo na korištenje kolektivnog žiga i pod kojim uslovima,
 • odredbe o pravima i obavezama korisnika kolektivnog žiga u slučaju povrede žiga, i
 • odredbe o mjerama i posljedicama u slučaju nepridržavanja odredbi opšteg akta.

Prijava za priznanje ŽIGA GARANCIJE sadrži pored svih više navedenih dokumenta i:

Opšti akt o žigu garancije koji mora da sadrži odredbe o:

 • zajedničkim karakteristikama roba/usluga koje se garantiraju žigom garancije,
 • nadzoru nad korištenjem žiga garancije od njegovog nosioca.

Za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži: naznaku da se traži priznanje žiga, kontakt informacije o podnosiocu prijave, znak koji podnosilac prijave želi zaštititi i spisak roba/usluga na koje se znak odnosi.

Obrazac se popunjava na kompjuteru ili pisaćoj mašini. Podnosi se, na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, u dva primjerka. Jedan obrazac zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave žiga, ulaznim brojem protokola, datumom i ovjerom se dostavlja podnosiocu i služi kao dokaz o utvrđivanju datuma podnošenja prijave.

Uz prijavu žiga podnose se sljedeći dodaci:

 • punomoć ako se prijava žiga podnosi posredstvom posrednika.
 • za kolektivni žig/žig garancije – Opšti akt o kolektivnom žigu/žigu garancije.

Za više informacija molimo konsultujte Pravilnik o postupku za priznanje žiga.