Prvo izdanje Ničanske klasifikacije objavljeno je 1963. godine, drugo 1971. godine, treće 1981. godine, četvrto 1983. godine, peto 1987. godine, šesto u 1992., sedmo 1996., osmo u 2001. godini, deveto u 2006. godini,  deseto u 2011. i jedanaesto u 2016. Od 2013. godine objavljuje se nova verzija svakog izdanja. Trenutna verzija je 12. izdanje Ničanske klasifikacije NCL (12-2023). Stupila je na snagu 1. januara 2023. godine.

Ničanska klasifikacija je međunarodni sistem koji se koristi za klasifikovanje roba i usluga za potrebe registrovanja žigova. U sklopu Ničanske klasifikacije robe i usluge se grupišu prema različitim kategorijama, odnosno klasama.

Robe i usluge imenovane u Listi klasa (priloženoj u nastavku), predstavljaju opća naznačenja kojima se robe i usluge razvrstavaju prema područjima kojima načelno pripadaju. Da bi se potvrdilo tačno svrstavanje svakog pojedinačnog proizvoda ili usluge, treba sprovesti pretraživanje pojma u zvaničnoj publikaciji Liste roba i usluga Međunarodne klasifikacije roba i usluga, dostupnoj na stranici Svjetske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva (https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/) na engleskom ili francuskom jeziku, odnosno u prevodu ove publikacije na bosanski, srpski ili hrvatski jezik, dostupnom na stranici http://tmclass.tmdn.org/ec2/. Ako se u spisku robe i usluga koristi Naslov klase Ničanske klasifikacije, obim zaštite žiga obuhvata samo robe i/ili usluge koje proizlaze iz doslovnog i nedvosmislenog značenja tako korištenog pojma.

Opće napomene

Opće napomene predstavljaju preporuke i kriterijume koje treba primijeniti u cilju klasifikovanja roba i usluga za potrebe registrovanja žigova u slučaju da proizvod nije moguće klasifikovati prema ponuđenoj Listi klasa, niti objavljenoj Listi roba i usluga međunarodne klasifikacije roba i usluga. U zavisnosti od toga da li se odnose na robe ili usluge, Opće napomene su date u sljedeće dvije kategorije:

Opće napomene vezane za klasifikovanje proizvoda

Ako proizvod ne može biti klasifikovan prema ovdje priloženoj Listi klasa, uz pomoć objašnjenja datih uz određenu klasu, tada za njihovo klasifikovanje treba primijeniti sljedeće preporuke i kriterijume:

  1. gotovi proizvodi načelno se klasifikuju u skladu sa njihovom funkcijom ili namjenom. Ako funkcija ili namjena gotovog proizvoda nije navedena u Listi klasa, krajnji proizvodi se klasifikuju prema poređenju sa sličnim gotovim proizvodom. Ako se ovo ne može primijeniti, sljedeći kriterijum je materijal od koga je proizvod napravljen ili način korištenja;
  2. gotovi proizvodi koji su cjelina a sadrže više predmeta koji imaju višestruku primjenu (npr. radio sa ugrađenim satom), mogu biti klasifikovani u sve klase koje odgovaraju njihovoj namjeni, a ako se ovi kriterijumi ne mogu primjeniti, koristiće se kriterijumi iz tačke a);
  3. sirovi materijali, neprerađeni ili poluprerađeni, klasifikuju se načelno prema vrsti materijala koji sadrže;
  4. proizvod koji je namijenjen da bude dio drugog proizvoda u principu se klasifikuje u istu klasu kao i glavni proizvod, pod uslovom da se taj proizvod, koji je namjenjen da bude dio drugog proizvoda, ne može normalno upotrijebiti i u druge svrhe. U svim ostalim slučajevima primjenjuje se kriterijum iz tačke a);
  5. kada se proizvodi, gotovi ili poluprerađeni, klasifikuju prema materijalu od koga su napravljeni, a napravljeni su od različitih materijala, klasifikovaće se, u principu, prema materijalu koji preovladava;
  6. kutije prilagođene proizvodima koje treba da sadrže (futrole, navlake), u principu se klasifikuju u istu klasu kao i ti proizvodi.

Opće napomene vezane za klasifikovanje usluga

Ukoliko se usluge ne mogu klasifikovati prema navedenoj Listi klasa ili prema objašnjenjima uz određenu klasu, treba primjenjivati sljedeće preporuke i kriterijume:

  1. Usluge su načelno klasifikovane u oblast djelatnosti  navedenih u naslovu određene klase vezane za usluge, kao i prema objašnjenjima uz tu klasu, a ukoliko nisu precizirane, klasifikuju se prema analogiji sa ostalim sličnim uslugama u klasifikaciji.
  2. Usluge iznajmljivanja se u principu klasifikuju u onu klasu u kojoj se nalazi usluga na koju se odnosi iznajmljivanje predmeta (npr. iznajmljivanje telefona u klasi 38). Usluge lizinga su analogne uslugama iznajmljivanja i zbog toga trebaju biti klasifikovane na isti način. Međutim, finansijski lizing se klasifikuje u klasu 36 kao finansijska usluga.
  3. Usluge koje se sastoje u davanju savjeta, informisanja ili konsultacija, u principu se klasifikuju u iste klase kao i usluge koje su predmet savjeta, informisanja ili konsultacija, npr. konsultacije vezane za prevoz - kl. 39, konsultacije vezane za upravljanje - kl. 35, konsultacije vezane za finansije - kl. 36, konsultacije vezane za njegu ljepote - kl. 44. Davanje savjeta, informacija ili konsultacija elektronskim putem (npr. telefonom, računarom) nema uticaja na način klasifikovanja ovih usluga.

Napomena: Ukoliko se u spisak robe i usluga unosi naslov klase Ničanske klasifikacije, tada se obim zaštite odnosi samo na robe i/ili usluge koje prozilaze iz doslovnog i nedvosmislenog značenja pojmova navedenih u naslovu klase.

Dokument
Ničanska klasifikacija izdanje 11-2019 6 2024-02-05 12:07:00 Preuzimanje