Prijava za priznanje industrijskog dizajna sadrži:

 • Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna  (obrazac D-01). Jedna prijava može da sadrži zahtjev za priznanje jednog ili više dizajna (do 100) koji pripadaju istom razredu (klasi) Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn.
 • Dvodimenzionalni prikaz dizajna koji podnosilac prijave želi zaštititi. Detalji vanjskog izgleda moraju omogućiti određivanje obima novosti i individulanog karaktera dizajna.
 • Opis dizajna je fakultativni dio prijave, koji može imati maksimalno 150  riječi. Opis se mora odnositi samo na vanjski izgled predmeta zaštite, a ne na njegove funkcionalne i tehničke karakteristike.

Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna sadrži: 

 • podatke o podnosiocu prijave, 
 • podatke o autoru dizajna ili izjavu autora da ne želi biti naveden u prijavi, 
 • naznaku da li se prijava odnosi na jedan ili više dizajna, 
 • stvaran i kratak naziv dizajna, 
 • pravni osnov za podnošenje prijave i potpis podnosioca prijave.

Obrazac se popunjava na kompjuteru ili pisaćoj mašini. Podnosi se, na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava, o čemu Institut pismeno obavještava podnositelja prijave.

Uz prijavu podnose se sljedeći dodaci:

 • Punomoć ako se prijava industrijskog dizajna podnosi posredstvom posrednika.
 • Izjava autora dizajna ako autor ne želi biti naveden u prijavi.
 • Izjava o osnovi stjecanja prava na podnošenje prijave ako autor dizajna nije podnosilac prijave.
 • Izjava o zajedničkom predstavniku ako ima više podnosilaca prijave.

Za više informacija molimo konsultujte Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna.