Prijava sadrži zahtjev za priznanje prava zaštite topografije i priloge

Zahtjev za priznanje prava zaštite topografije sadrži:

  • naziv topografije ili bliže označenje područja topografije,
  • podatke o podnosiocu prijave,
  • podatke o zastupniku podnosioca prijave, ako postoji,
  • datum podnošenja prijave,
  • datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena, ili datum i mjesto kada je topografija prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu.

Uz zahtjev za priznanje prava zaštite topografije podnose se sljedeći prilozi:

  • opis topografije s podacima koji definiraju elektronsku funkciju koju obavlja integrirano kolo izrađeno prema topografiji,
  • grafički prikaz ili prikaz topografije u drugom odgovarajućem obliku kojim se topografija identificira, posebno nacrt ili fotografije planova za izradu integriranog kola prema topografiji za koju se traži zaštita,
  • primjerak integriranog kola proizvedenog prema topografiji za koju se traži zaštita, ako je integrirano kolo komercijalno upotrijebljeno,
  • dokaz o komercijalnoj upotrebi topografije, ako je topografija komercijalno upotrijebljena.

Za više informacija molimo pogledajte Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kola.