Šta je patent?

Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kojeg područja tehnike. Da bi se pronalazak zaštitio patentom, treba zadovoljiti tri uslova:

 • treba biti nov,
 • imati inventivni nivo i
 • biti industrijski primjenljiv.

Patentno pravo priznaje nadležni organ neke države uz novčanu nadoknadu i vrijedi određeno vrijeme na određenoj teritoriji. Isti pronalazak može biti zaštićen u više zemalja istovremeno pod uslovom da je prijavljen, ispitan i priznat na nacionalnom nivou svake od tih zemalja.

Zašto je potrebno zaštititi pronalazak?

Zaštita pronalaska patentom omogućava nosiocu prava da spriječi neovlaštenu upotrebu, korištenje, distribuciju ili prodaju proizvoda ili procesa. Dobrim upravljanjem patentom nosilac prava ima mogućnost da privredno iskorištava svoj pronalazak radi ostvarivanja bolje prepoznatljivosti na ciljanim tržištima, povećanja dobiti i ukupne vrijednosti preduzeća.

Šta se može zaštititi patentom, tj. šta se ne podrazumjeva pod pronalaskom?

Pronalascima se ne smatraju: otkrića, naučne teorije i matematičke metode, estetske tvorevine, planovi, pravila i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igara ili privrednih aktivnosti, programi kompjutera, te prezentacija informacija definirana samim sadržajem tih informacija.

Koja je nadležna institucija za patent u Bosni i Hercegovini?

Postupak za sticanje, održavanje, prestanak i evidenciju prometa patenta i konsenzualnog patenta vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Institut). Institut vodi Registar prijava patenata i Registar patenata.

Koje su faze u postupku priznavanja patenta?

1. Podnošenje prijave Institutu.

2. Formalno ispitivanje prijave u Institutu.

3. Objavljivanje prijave patenta u „Službenom glasniku Instituta“ koji je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi na web prezentaciji Instituta: www.ipr.gov.ba.

4. Zahtjev podnosioca Institutu o vrsti ispitivanja patentne prijave. Podnosilac prijave patenta, u roku od šest mjeseci od datuma objavljivanja prijave patenta u „Službenom glasniku“, podnosi zahtjev za:

 • priznanje patenta provođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta u Institutu, ili
 • priznanje patenta na osnovu prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta od nekog drugog organa, ili
 • odgodu provođenja postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta.

5. Ispitivanje zahtjeva za zaštitu patenta u Institutu.

6. Donošenje rješenja o priznanju patenta u Institutu.

7. Objavljivanje patenta u „Službenom glasniku Instituta“.

Šta je sve potrebno za podnošenje prijave patenta?

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje patenta Institutu. Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje patenta, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati pratećih troškova. Prijava se podnosi u pisanoj formi, direktno ili putem pošte, telefaksa ili na službeni e-mail Instituta pod uslovom da se u roku od 15 dana od njenog prijema u Institut dostavi u pisanom obliku. Za svaki pronalazak podnosi se posebna prijava.

Patentna prijava sadrži:

 • Zahtjev za priznanje patenta (formular P1) sa naznakom da se zahtijeva priznanje patenta, naziv pronalaska koji odražava njegovu bit, podatke o podnosiocu prijave, podatke o pronalazaču. Zahtjev je dostupan na web prezentaciji Instituta: www.ipr.gov.ba.
 • Opis pronalaska koji treba biti jasan i detaljan.
 • Jedan ili više patentnih zahtjeva koji treba biti jasan, sažet i u cijelosti potkrijepljen opisom pronalaska i crtežima ako postoje.
 • Crteže na koje se pozivaju opis pronalaska i patentni zahtjevi.
 • Sažetak suštine pronalaska koji služi isključivo u svrhu tehničkog informiranja.

Formular se popunjava na kompjuteru ili pisaćoj mašini. Podnosi se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Jedan formular zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave patenta, ulaznim brojem protokola, datumom i ovjerom se dostavlja podnosiocu i služi kao dokaz o utvrđivanju datuma podnošenja prijave.

Uz patentnu prijavu podnose se sljedeći dodaci:

 • Izjava pronalazača u slučaju da ne želi biti naveden u prijavi,
 • Punomoć za zastupanje ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika,
 • Izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnosilaca.

Za više informacija molimo vas da provjerite Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta.

Koliki su troškovi postupka zaštite i održavanja patenta?

Za sve radnje u postupku sticanja, održavanja, evidencije prometa i prestanka patenta, kao i za pružanje informacionih usluga plaćaju se administrativne takse i troškovi postupka uplatom u banci ili pošti. Iznose taksi i troškova možete provjeriti na web-strani Instituta: www.ipr.gov.ba, sekcija takse i troškovi.

Dokaz o uplati podnosi se prilikom podnošenja prijave. Ako se prizna patent, nosilac prava dužan je svake godine uplaćivati naknadu troškova održavanja.

Da li je angažovanje zakonskog zastupnika obavezno?

Angažovanje zakonskog zastupnika od domaćeg fizičkog ili pravnog lica nije obaveza propisana Zakonom, te podnosilac zahtjeva odlučuje o angažiranju zastupnika.

Registar patentnih zastupnika dostupan je u elektronskoj formi na web prezentaciji Instituta: www.ipr.gov.ba.

Koliko važi pravo na patent?

Patent se može zaštititi samo određeni broj godina. Patent traje 20, a konsenzualni patent 10 godina od dana podnošenja prijave.

Koja je razlika između patenta i konsezualnog patenta?

Patent i konsenzualni patent razlikuju se:

 • Prema vremenu trajanja – patent traje 20, a konsenzualni patent 10 godina od dana podnošenja prijave;
 • Prema postupku po prijavi – kod prijave po konsenzualnom patentu ne provodi se potpuni postupak* ispitivanja uslova za priznanje.

* Neprovođenjem potpunog ispitivanja pojednostavljuje se postupak dodjele patenta i smanjuju prateći troškovi. Ali, svako pravno ili fizičko lice može u roku od šest mjeseci od objavljivanja zahtjeva za priznanje patenta Institutu podnijeti prigovor protiv priznanja konsenzualnog patenta, nakon čega podnosilac prijave mora podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje patenta. Više informacija o građanskopravnoj zaštiti možete naći u Zakonu o patentu.

Da li zaštita patenta ostvarena u BiH važi i u drugim zemljama?

Patent priznat na osnovu odredaba bh. zakona je teritorijalno ograničeno pravo koje vrijedi samo na teritoriji BiH.

Kako mogu zaštititi patent u drugim zemljama?

Načini ostvarivanja zaštite u inostranstvu su:

 • Podnošenje prijave direktno patentnim uredima u državama u kojima se traži zaštita.
 • Podnošenje prijave na osnovu Ugovora o saradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty) putem Instituta.
 • Podnošenje prijave direktno regionalnim patentnim uredima (za Evropu: European Patent Office, za zemlje Beneluksa: Benelux Office for Intellectual Property, za afričke zemlje: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle itd.).