Prijava za priznanje industrijskog dizajna sadrži:

 • Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna (obrazac D-01). Jedna prijava može da sadrži zahtjev za priznanje jednog ili više dizajna (do 100) koji pripadaju istom razredu (klasi) Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn.
 • Dvodimenzionalni prikaz dizajna koji podnositelj prijave želi zaštititi. Detalji vanjskog izgleda moraju omogućiti određivanje opsega novosti i individulanog karaktera dizajna.
 • Opis dizajna je fakultativni dio prijave, koji može imati maksimalno 150 riječi. Opis se mora odnositi samo na vanjski izgled predmeta zaštite, a ne na njegove funkcionalne i tehničke karakteristike.

Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna sadrži:

 • podatke o podnositelju prijave,
 • podatke o autoru dizajna ili izjavu autora da ne želi biti naveden u prijavi,
 • naznaku odnosi li se prijava na jedan ili više dizajna,
 • stvaran i kratak naziv dizajna,
 • pravnu osnovu za podnošenje prijave i potpis podnositelja prijave.

Obrazac se popunjava na računalu ili pisaćem stroju. Podnosi se na jednom od jezika koji su u službenoj uporabi u BiH u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava, o čemu Institut pismeno izvješćuje podnositelja prijave.

Uz prijavu se podnose sljedeći dodaci:

 • punomoć ako se prijava industrijskog dizajna podnosi posredstvom posrednika.
 • izjava autora dizajna ako autor ne želi biti naveden u prijavi.
 • izjava o osnovi stjecanja prava na podnošenje prijave ako autor dizajna nije podnositelj prijave.
 • izjava o zajedničkom predstavniku ako ima više podnositelja prijave.

Za više informacija molimo konzultirajte Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna.