Dokument
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca industrijskog dizajna 13 2024-02-05 12:53:00 Preuzimanje
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca imena porijekla ili geografske oznake 13 2024-02-05 12:53:00 Preuzimanje
Odluka o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca autorskog i srodnih prava 13 2024-02-05 12:53:00 Preuzimanje
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca patenta 13 2024-02-05 12:52:00 Preuzimanje
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga 13 2024-02-05 12:52:00 Preuzimanje
Odluka o dopuni Odluke o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području stjecanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 13 2024-02-05 12:51:00 Preuzimanje
Odluka o usvajanju Strategije provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. - 2022. godina 13 2024-02-05 12:51:00 Preuzimanje
Odluka o načinu izbora članova Komisije za žalbe Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 13 2024-02-05 12:50:00 Preuzimanje
Pravilnik o izdavanju duplikata rješenja i zaključaka 12 2024-02-05 12:50:00 Preuzimanje
Odluka o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području stjecanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 13 2024-02-05 12:50:00 Preuzimanje
◊ Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva 12 2024-02-05 12:49:00 Preuzimanje
Pravilnik o medijaciji radi zaključenja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela 12 2024-02-05 12:49:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskoga vlasništva (2016) 12 2024-02-05 12:48:00 Preuzimanje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u registre predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 13 2024-02-05 12:46:00 Preuzimanje
Pravilnik o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva 12 2024-02-05 12:46:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskoga vlasništva (2013) 12 2024-02-05 12:46:00 Preuzimanje
Odluka o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava 13 2024-02-05 12:45:00 Preuzimanje
Odluka o upisu u registre predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
Službeni glasnik BiH br. 79/17
13 2024-02-05 12:45:00 Preuzimanje
Odluka o određivanju identifikacionog broja za upis u knjigu evidencije autorskog djela i predmeta srodnih prava 13 2024-02-05 12:44:00 Preuzimanje
Pravilnik o načinu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 12 2024-02-05 12:44:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i formi ispunjavanja uslova za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 12 2024-02-05 12:44:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje topografije integriranog kola 12 2024-02-05 12:43:00 Preuzimanje
Pravilnik o načinu i formi deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovom upisivanju u knjigu evidencije 12 2024-02-05 12:43:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i formi deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovom upisivanju u knjigu evidencije 12 2024-02-05 12:43:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje oznake porijekla proizvoda, imena porijekla i geografske oznake 12 2024-02-05 12:42:00 Preuzimanje
Odluka o izgledu isprave o statusu ovlaštenog korisnika geografske oznake / imena porijekla 13 2024-02-05 12:42:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kola 12 2024-02-05 12:42:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje žiga 12 2024-02-05 12:41:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna 12 2024-02-05 12:41:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje industrijskog dizajna 12 2024-02-05 12:41:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje oznake porijekla proizvoda, imena porijekla i geografske oznake 12 2024-02-05 12:41:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta 12 2024-02-05 12:40:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta 12 2024-02-05 12:40:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje žiga 12 2024-02-05 12:40:00 Preuzimanje
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 8 2024-02-05 12:32:00 Preuzimanje
Zakon o zaštiti novih sorti bilja u BiH 8 2024-02-05 12:31:00 Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini 8 2024-02-05 12:31:00 Preuzimanje
Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 8 2024-02-05 12:31:00 Preuzimanje
Zakon o autorskom i srodnim pravima 8 2024-02-05 12:31:00 Preuzimanje
Zakon o žigu 8 2024-02-05 12:30:00 Preuzimanje
Zakon o industrijskom dizajnu 8 2024-02-05 12:30:00 Preuzimanje
Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla 8 2024-02-05 12:30:00 Preuzimanje
Zakon o zaštiti topografije integriranog kola 8 2024-02-05 12:30:00 Preuzimanje
Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 8 2024-02-05 12:29:00 Preuzimanje
Zakon o patentu 8 2024-02-05 12:29:00 Preuzimanje