Знакови који могу бити заштићени жигом су посебно: ријечи, слова, бројеви, слогани, скраћенице, графички прикази, комбинације боја и њихових нијанси, тродимензионални облици, амбалажа за производе под условом да су дистинктивни, као и комбинације свих наведених знакова.

Жигом се не сматрају печат, штамбиљ и пунца (службени знак за обиљежавање драгоцјених метала, мјера и сл.).

Жиг се у већини држава стиче регистрацијом на основу испитивања које обавља надлежни државни орган, а у Босни и Херцеговини је то Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине.