• Институт води управни поступак за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријске својине (патент, патент са скраћеним трајањем, робни и услужни жиг, индустријски дизајн, географска ознака) на територији Босне и Херцеговине
 • Институт води поступак за регистрацију топографије интегрисаних кола у Босни и Херцеговини
 • Институт води поступак за међународно регистровање права индустријске својине на основу међународних конвенција чија је чланица Босна и Херцеговина
 • Институт обавља послове у области ауторског и сродних права која се односе на права ауторā на дјелима из подручја књижевности, науке, умјетности, права умјетника извођача, произвођача фонограма, права организација за радио-дифузију, права произвођача видеограма и база података у Босни и Херцеговини
 • Институт додјељује организацијама ауторā и других носилаца ауторског права дозволе за колективно остваривање ових права и врши надзор над њиховим радом
 • Институт обавља информационо-документационе послове у складу са стандардима које предложи Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO/OMPI), законима и спроведбеним прописима којима се уређује интелектуална својина
 • Институт припрема основе за приступање Босне и Херцеговине билатералним и мултилатералним споразумима, конвенцијама и уговорима из области интелектуалне својине
 • Институт припрема законе и спроведбене прописе из области интелектуалне својине
 • Институт обавља послове с циљем остваривања међународне сарадње са институцијама других држава, као и с међународним организацијама у подручју интелектуалне својине основаним на свјетском, регионалном или другом нивоу
 • Институт промовише заштиту и поштивање права интелектуалне својине
 • Институт организује семинаре и друге скупове из области интелектуалне својине
 • Институт води регистре пријављених и признатих права индустријске својине
 • Институт објављује податке о правима индустријске својине у Босни и Херцеговини у "Службеном гласнику Института"
 • Институт пружа информације о начину остваривања права пред другим институцијама у Босни и Херцеговини
 • Институт води регистре заступника за заштиту индустријске својине