Шта је ознака географског поријекла?

Ознака географског поријекла је свака ознака којом се нека земља или мјесто које се у њој налази, директно или индиректно, означава као земља или мјесто географског поријекла производа. Ознака географског поријекла употребљава се за обиљежавање природних, пољопривредних, индустријских, занатских и производа домаће радиности.

Шта је име поријекла?

Име поријекла је географски назив земље, региона или локалитета који служи да означи производ који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљени географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у цјелини одвијају на одређеном ограниченом подручју.

Шта је географска ознака?

Географска ознака је ознака која идентификује одређену робу као робу поријеклом с територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, гдје се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике робе суштински могу да припишу њеном географском поријеклу.

Поступак за регистровање наведених права води надлежни орган неке државе и вриједи неограничени временски период на одређеној територији.

Основни појмови

Генерички назив је онај географски назив који је, иако се односи на географско мјесто на којем је производ првобитно настао или је стављен на тржиште, у уобичајеном говору изгубио своје географско значење и постао општи назив тог производа.

Хомонимни називи - Ако су називи двају или више мјеста одакле производ потиче идентични или готово идентични у писаном или изговореном облику (хомонимни називи), заштита таквих географских назива признаје се свим заинтересованим лицима која испуњавају услове прописане законом. Признање се врши на основу принципа праведног и равноправног третирања произвођача на тржишту и истинитог обавјештавања потрошача, осим када то може да изазове забуну у јавности о тачном географском поријеклу производа.

Поријекло сировине - Производ може изузетно да се заштити именом поријекла или географском ознаком ако има доказано традиционално обиљежје, високу репутацију и добро је познат, те када сировина за производњу тог производа потиче с подручја различитог или ширег од подручја прераде, ако је подручје производње сировине ограничено и ако постоје посебни услови за производњу те сировине, као и систем инспекцијске контроле који обезбјеђује надзор над испуњењем посебних услова.

Традиционални и историјски називи - Ознаку географског поријекла чини и назив који није административни географски назив одређене земље, региона или локалитета, који је дугом употребом у промету постао општепознат као традиционални назив производа који потиче с тог подручја, или је у питању историјски назив тог подручја.