Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje zemljopisne oznake/imena podrijetla, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati troškova. Prijava se podnosi u pisanom obliku, izravno ili putem pošte, kao i faksom pod uvjetom da se u roku od osam dana od njezinog podnošenja Institutu ona dostavi u odgovarajućem broju primjeraka.

Prijava za priznanje zemljopisne oznake ili imena podrijetla sadrži:

  • Zahtjev za registriranje zemljopisne oznake ili imena podrijetla (formular OGP-01).
  • Opis zemljopisnog područja sadrži podatke o zemljopisnom području s kojeg potječe proizvod i obuhvaća bliže određenje administrativnih granica tog područja, zemljopisnu mapu tog područja i podatke o zemljopisnim i ljudskim čimbenicima koji uvjetuju specifične karakteristike, kvalitetu ili reputaciju proizvoda koji je u pitanju.
  • Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda:
    • za zemljopisne oznake – prijava sadrži opis načina proizvodnje proizvoda, preciznu naznaku specifičnih karakteristika ili kvalitete proizvoda, uključujući i podatke o stečenoj reputaciji, tko ima pravo na uporabu zemljopisne oznake i pod kojim uvjetima, kao i prava i obveze korisnika zemljopisne oznake;
    • za ime podrijetla – prijava se podnosi u obliku elaborata o načinu proizvodnje proizvoda i posebnim svojstvima i kvaliteti proizvoda.

Formular se popunjava na računaru ili pisaćem stroju. Podnosi se na jednom od jezika koji su u zvaničnoj uporabi u BiH, u dva primjerka. Jedan formular zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave zemljopisne oznake/imena podrijetla, ulaznim brojem protokola, nadnevkom i ovjerom se dostavlja podnositelju i služi kao dokaz o utvrđivanju nadnevka podnošenja prijave.

Za više informacija molimo vas da konzultirate Pravilnik o postupku za priznanje oznake podrijetla proizvoda, imena podrijetla i zemljopisne oznake.

Što je sve potrebno za pokretanje priznanja statusa ovlaštenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake?

Postupak za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake pokreće se prijavom za priznanje njihovog statusa.

Prijavu mogu podnijeti fizičke ili pravne osobe, kao i njihove udruge, koje na određenom zemljopisnom području proizvode one proizvode na koje se odnosi registrirana ili prijavljena zemljopisna oznaka/ime podrijetla. Za podnošenje prijave plaćaju se propisana pristojba i troškovi postupka.

Prijava za priznanje ovlaštenog korisnika sadrži:

  • zahtjev za priznanje statusa ovlaštenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake,
  • dokaz o obavljanju određene djelatnosti na određenom zemljopisnom području - dokument (potvrda i rješenje) izdan od nadležnog tijela,
  • dokaz o izvršenoj kontroli posebnih svojstava proizvoda od ovlaštene akreditirane organizacije navedene u prijavi imena podrijetla. Ova isprava važi jednu godinu od dana izdavanja.

Status ovlaštenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake traje tri godine od dana upisivanja priznatog statusa u Registar ovlaštenih korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake. Status ovlaštenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake može, na zahtjev ovlaštenog korisnika, uz podnošenje dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih zakonom i plaćenoj pristojbi i troškovima postupka, biti obnovljen neograničen broj puta, sve dok traje odgovarajuća zemljopisna oznaka/ime podrijetla.