Patentna prijava sadrži:

  • Zahtjev za priznanje patenta (formular P1) sa naznakom da se zahtijeva priznanje patenta, naziv izuma koji odražava njegovu bit, podatke o podnositelju prijave, podatke o izumitelju.
  • Opis izuma koji treba biti jasan i detaljan.
  • Jedan ili više patentnih zahtjeva koji treba biti jasan, sažet i u cijelosti potkrijepljen opisom izuma i crtežima ako postoje.
  • Crteže na koje se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi.
  • Sažetak biti izuma koji služi isključivo u svrhu tehničkog informiranja.

Formular se popunjava na računaru ili pisaćem stroju. Podnosi se na jednom od jezika koji su u zvaničnoj uporabi u BiH, u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Jedan formular zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave patenta, ulaznim brojem protokola, nadnevkom i ovjerom se dostavlja podnositelju i služi kao dokaz o utvrđivanju nadnevka podnošenja prijave.

Uz patentnu prijavu podnose se sljedeći dodaci:

  • Izjava izumitelja u slučaju da ne želi biti naveden u prijavi,
  • Ovlast za zastupanje ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika,
  • Izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnositelja.

Za više informacija molimo vas da provjerite Pravilnik o postupku za priznan je patenta i konsenzualnog patenta.