Представљање

Правна и физичка лица која се баве представљањем у поступцима заштите права индустријске својине пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине морају да буду уписана у одговарајући регистар представника који води Институт.

Страна правна и физичка лица остварују права у поступцима пред Институтом само посредством представника који су овлашћени за представљање и који су уписани у одговарајући регистар који води Институт.

У поступцима пред Институтом правна и физичка лица могу да представљају патентни представници и представници за жигове, индустријски дизајн и ознаке географског поријекла (у даљњем тексту: представници за жигове)..

Патентни представници представљају странке у свим поступцима заштите права индустријске својине прописаним Законом о патенту, Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну, Законом о заштити ознака географског поријекла и Законом о заштити топографије интегрисаних кола.

Представници за жигове представљају странке само у поступцима у вези са заштитом права индустријске својине прописаним Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну и Законом о заштити ознака географског поријекла.

Више о представљању у Одлуци о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (Образац изјаве)(Службени гласник БиХ бр. 79/17).


Листа представника за заштиту индустријске својине