Стратегија развоја

Овај докуменат, назван Стратегија развоја Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (Стратегија), представља основ за системско успостављање, развој и дејствовање цјеловитог и ефикасног система интелектуалне својине Босне и Херцеговине у складу са понајприје захтјевима актуелних, те предстојећих интеграционих процеса Босне и Херцеговине у ЕУ, испуњењем обавеза из СПП, те приступањем WTO-у, али, исто тако, и стварањем предуслова за употребу интелектуалне својине у постизању економског развоја заснованог на конкурентности робе и услуга. У уској вези с тиме су подстицај за развој иновационих активности, трансфер технологије, успостављање тржишних односа и слободно кретање робе и услуга.

О интелектуалној својини као савременом ресурсу за постизање економског развоја и његовим основним значењима говори се у 4. глави, чиме се скреће пажња на чињеницу да употреба интелектуалне својине, по природи ствари, представља неупитан интерес привредних ентитета, као и појединаца који стварају нове вриједности, што заслужује и подршку шире друштвене заједнице.

Систем интелектуалне својине обухвата низ елемената који се, ради очитијег приказа и транспарентније обраде, могу да групишу у три компоненте чије успостављање и усклађено дејствовање омогућавају дејствовање система као цјелине, што је приказано у 5. глави.

Полазећи од стања постојећег система интелектуалне својине Босне и Херцеговине приказаног у 6. глави, у 7.глави тежиште Стратегије стављено је на изградњу ефикасног институционалног оквира, првенствено Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине као врховне институције у иницирању, модерирању и координисању активности којима се постижу успостављање, развој, дејствовање и примјена новог система интелектуалне својине БиХ.

На тај начин, осим своје изворне и основне надлежности, која се састоји у додјели права индустријске својине у БиХ, Институт преузима улогу предводника у остваривању мисије на успостављању, развоју, дејствовању и примјени новог система интелектуалне својине БиХ. Тиме на најбољи начин, слиједећи своја законска овлашћења, своје институционалне везе са европским и међународним системом интелектуалне својине, познавањем стручног подручја и искуством доприноси развоју и примјени цјелокупног система интелектуалне својине БиХ.

Унапређењем и даљњим развојем ресурса Института ради оспособљавања за преузимање нових надлежности у складу са овом стратегијом, Институт би се најкасније до 2015. године требало дефинитивно да профилише као водећа снага и врховна институција у активностима иницирања, модерирања и координисања развоја и примјене новог система интелектуалне својине БиХ у складу са захтјевима WТО и ЕУ, као и потребама остваривања економског развоја Босне и Херцеговине.

Цијели текст Стратегије можете погледати овдје.