Систем интелектуалне својине

Систем интелектуалне својине обухваћа низ елемената који се могу груписати у три компоненте чије успостављање и усклађено дјеловање омогућавају дјеловање система као цјелине:A. ЛЕГИСЛАТИВА:

a. Међународне конвенције и уговори у подручју интелектуалне својине,

b. Закони који се односе на интелектуалну својину,

c. Подзаконски акти (правилници и спроведбени акти),

d. Методологија о поступању Института у релевантним управним поступцима за права индустријске својине.

B. ИНСТИТУЦИЈЕ, чија је надлежност:

a. Припрема и предлагање легислативе у подручју права интелектуалне својине,

b. Припрема и предлагање међународних конвенција, уговора и споразума у подручју интелектуалне својине,

c. Вођење поступака за додјелу права индустријске својине,

d. Остваривање права интелектуалне својине правним инструментаријем из надлежностисудства, тужилаштва, тржишне инспекције, поступка на граници, полиције, пољопривреде, удружења за колективно остваривање ауторског права и сродних права.

C. КОРИСНИЦИ:

a. Подносиоци пријава за заштиту индустријске својине (домаћи и страни),

b. Корисници информационих фондова у подручју интелектуалне својине,

c. Аутори и титулари по основу ауторског права и сродних права.