Поступак заштите жига у БиХ

Поступак се покреће подношењем пријаве за признање жига Институту. Потребно је доставити попуњен захтјев за признање жига, пратећу документацију и доказ о уплати трошкова. Пријава се подноси у писаној форми, директно или поштом, телефаксом или на службени е-маил Института под условом да се у року од осам дана од њеног пријема у Институт иста достави у писаном облику.

Пријава за признање ИНДИВИДУАЛНОГ ЖИГА садржи:

Захтјев за признање само једног жига који се односи на једну или више врста роба/услуга (образац З-01). 

Знак који подносилац пријаве жели заштитити жигом.

Списак роба/услуга на које се знак односи, који мора бити састављен према Међународној класификацији производа и услуга утврђен Ничанским споразумом о међународној класификацији производа и услуга за регистрацију жигова.

Пријава за признање КОЛЕКТИВНОГ ЖИГА садржи поред горе наведених докумената и:

√ Општи акт о колективном жигу који мора да садржи:

• податке о подносиоцу пријаве/лицу овлаштеном да га представља,

• одредбе о изгледу знака и роби/услугама на које се знак односи,

• одредбе ко има право на кориштење колективног жига и под којим условима,

• одредбе о правима и обавезама корисника колективног жига у случају повреде жига, и

• одредбе о мјерама и посљедицама у случају непридржавања одредби општег акта.

Пријава за признање ЖИГА ГАРАНЦИЈЕ садржи поред свих више наведених документа и:

√ Општи акт о жигу гаранције који мора да садржи одредбе о:

• заједничким карактеристикама роба/услуга које се гарантирају жигом гаранције,

• надзору над кориштењем жига гаранције од његовог носиоца.

За признање датума подношења пријаве потребно је да пријава поднесена Институту на тај датум садржи: назнаку да се тражи признање жига, контакт информације о подносиоцу пријаве, знак који подносилац пријаве жели заштитити и списак роба/услуга на које се знак односи.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се, на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, у два примјерка. Један образац задржава Институт, а други примјерак са уписаним бројем пријаве жига, улазним бројем протокола, датумом и овјером се доставља подносиоцу и служи као доказ о утврђивању датума подношења пријаве.

Уз пријаву жига подносе се следећи додаци:

√ пуномоћ ако се пријава жига подноси посредством посредника.

√ за колективни жиг/жиг гаранције – Општи акт о колективном жигу/жигу гаранције.

За више информација молимо консултујте Правилник о поступку за признање жига.