Поступак заштите топографијe интегрисаног кола у БиХ

Поступак за заштиту топографије води Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине.

Поступак за заштиту топографије покреће се подношењем Институту пријаве за заштиту топографије. За сваку топографију подноси се посебна пријава.

Пријава садржи захтјев за признање права заштите топографије и прилоге.

Захтјев за признање права заштите топографије садржи:

• назив топографије или ближе означење подручја топографије,

• податке о подносиоцу пријаве,

• податке о заступнику подносиоца пријаве, ако постоји,

• датум подношења пријаве,

• датум настанка топографије, ако топографија није била комерцијално употријебљена, или датум и мјесто када је топографија први пут комерцијално употријебљена било гдје у свијету.

Уз захтјев за признање права заштите топографије подносе се сљедећи прилози:

• опис топографије са подацима који дефинишу електронску функцију коју обавља интегрисано коло, израђен према топографији,

• графички приказ или приказ топографије у другом одговарајућем облику којим се топографија идентификује, посебно нацрт или фотографије планова за израду интегрисаног кола према топографији за коју се тражи заштита,

• примјерак интегрисаног кола произведеног према топографији за коју се тражи заштита, ако је интегрисано коло комерцијално употријебљено,

• доказ о комерцијалној употреби топографије, ако је топографија комерцијално употријебљена.

За више информација молимо погледајте Правилник о поступку за признање топографије интегрисаног кола.