Поступак заштите патента у БиХ

Поступак се покреће подношењем пријаве за признање патента Институту. Потребно је доставити попуњен захтјев за признање патента, пратећу документацију и доказ о уплати пратећих трошкова. Пријава се подноси у писаној форми, директно или путем поште, телефакса или на службени е-mail Института под условом да се у року од 15 дана од њеног пријема у Институт достави у писаној форми. За сваки проналазак подноси се посебна пријава.

Патентна пријава садржи:

Захтјев за признање патента (образац П1) са назнаком да се захтијева признање патента, назив проналаска који одражава његову суштину, податке о подносиоцу пријаве, податке о проналазачу.

Опис проналаска који треба да буде јасан и детаљан.

Један или више патентних захтјева који треба да буде јасан, сажет и у цијелости поткријепљен описом проналаска и цртежима ако постоје.

Цртеже на које се позивају опис проналаска и патентни захтјеви.

Сажетак суштине проналаска који служи искључиво у сврху техничког информисања.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, у два примјерка, а остали прилози пријаве у једном примјерку. Један образац задржава Институт, а други примјерак са уписаним бројем пријаве патента, улазним бројем протокола, датумом и овјером се доставља подносиоцу и служи као доказ о утврђивању датума подношења пријаве.

Уз патентну пријаву подносе се сљедећи прилози:

√ Изјава проналазача у случају да не жели да буде наведен у пријави,

√ Пуномоћ за заступање ако се пријава подноси посредством заступника,

√ Изјава о заједничком представнику у случају више подносилаца.

За више информација молимо вас да провјерите Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента.