Поступак заштите ознаке географског поријекла у БиХ

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАЊЕ ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ/ИМЕНА ПОРИЈЕКЛА?

Поступак за регистрoвање географске ознаке/имена поријекла покреће се подношењем одговарајуће пријаве Институту. Пријава географске ознаке/имена поријекла може да се поднесе само на једну ознаку или име географског подручја и само на једну врсту производа.

Потребно је доставити попуњен захтјев за признање географске ознаке/имена поријекла, пратећу документацију и доказ о уплати трошкова. Пријава се подноси у писаној форми, директно или путем поште, као и факсом под условом да се у року од осам дана од њеног подношења Институту она достави у одговарајућем броју примјерака.

Пријава за признање географске ознаке или имена поријекла садржи:

Захтјев за регистровање географске ознаке или имена поријекла (образац ОГП-01).

Опис географског подручја садржи податке о географском подручју с којег потиче производ и обухвата ближе одређење административних граница тог подручја, географску мапу тог подручја и податке о географским и људским факторима који условљавају специфичне карактеристике, квалитет или репутацију производа који је у питању.

Подаци о специфичним карактеристикама производа:

за географске ознаке – пријава садржи опис начина производње производа, прецизну назнаку специфичних карактеристика или квалитета производа, укључујући и податке о стеченој репутацији, ко има право на употребу географске ознаке и под којим условима, као и права и обавезе корисника географске ознаке;

за име поријекла – пријава се подноси у форми елабората о начину производње производа и посебним својствима и квалитету производа.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, у два примјерка. Један образац задржава Институт, а други примјерак са уписаним бројем пријаве географске ознаке/имена поријекла, улазним бројем протокола, датумом и овјером се доставља подносиоцу и служи као доказ о утврђивању датума подношења пријаве.

За више информација молимо вас да консултујете Правилник о поступку за признање ознаке поријекла производа, имена поријекла и географске ознаке.

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРИЗНАЊА СТАТУСА ОВЛАШЋЕНОГ КОРИСНИКА ИМЕНА ПОРИЈЕКЛА ИЛИ ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ?

Поступак за признање статуса овлашћеног корисника имена поријекла или географске ознаке покреће се пријавом за признање њиховог статуса.

Пријаву могу да поднесу физичка или правна лица, као и њихова удружења, која на одређеном географском подручју производе оне производе на које се односи регистрована или пријављена географска ознака/име поријекла. За подношење пријаве плаћају се прописана такса и трошкови поступка.

Пријава за признање овлашћеног корисника садржи:

захтјев за признање статуса овлашћеног корисника имена поријекла или географске ознаке,

доказ о обављању одређене дјелатности на одређеном географском подручју - докуменат (потврда и рјешење) издат од надлежног органа,

доказ о извршеној контроли посебних својстава производа од овлашћене акредитоване организације наведене у пријави имена поријекла. Ова исправа важи једну годину од дана издавања.

Статус овлашћеног корисника имена поријекла или географске ознаке траје три године од дана уписивања признатог статуса у Регистар овлашћених корисника имена поријекла или географске ознаке. Статус овлашћеног корисника имена поријекла или географске ознаке може, на захтјев овлашћеног корисника, уз подношење доказа о испуњавању услова прописаних законом и плаћеној такси и трошковима поступка, бити обновљен неограничен број пута, све док траје одговарајућа географска ознака/име поријекла.