Поступак заштите индустријског дизајна у БиХ

Поступак се покреће подношењем пријаве за признање индустријског дизајна Институту. Потребно је доставити попуњен захтјев за признање индустријског дизајна, пратећу документацију и доказ о уплати пратећих трошкова. Пријава се подноси у писаној форми, директно или поштом, телефаксом или на службени е-маил Института под условом да се у року од осам дана од њеног пријема у Институт достави у писаном облику.

Пријава за признање индустријског дизајна садржи:

Захтјев за признање индустријског дизајна (образац Д-01). Једна пријава може да садржи захтјев за признање једног или више дизајна (до 100) који припадају истом разреду (класи) Међународне класификације за индустријски дизајн.

Дводимензионални приказ дизајна који подносилац пријаве жели заштитити. Детаљи вањског изгледа морају омогућити одређивање обима новости и индивидуалног карактера дизајна.

Опис дизајна је факултативни дио пријаве, који може имати максимално 150 ријечи. Опис се мора односити само на вањски изглед предмета заштите, а не на његове функционалне и техничке карактеристике.

Захтјев за признање индустријског дизајна садржи:

√ податке о подносиоцу пријаве,

√ податке о аутору дизајна или изјаву аутора да не жели бити наведен у пријави,

√ назнаку да ли се пријава односи на један или више дизајна,

√ стваран и кратак назив дизајна,

√ правни основ за подношење пријаве и потпис подносиоца пријаве.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се, на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ у два примјерка, а остали додаци пријаве у једном примјерку. Пријава којој је признат датум подношења уписује се у Регистар пријава, о чему Институт писмено обавјештава подносиоца пријаве.

Уз пријаву подносе се следећи додаци:

√ пуномоћ ако се пријава индустријског дизајна подноси посредством посредника.

√ изјава аутора дизајна ако аутор не жели бити наведен у пријави.

√ изјава о основи стицања права на подношење пријаве ако аутор дизајна није подносилац пријаве.

√ изјава о заједничком представнику ако има више подносилаца пријаве.

За више информација молимо консултујте Правилник о поступку за признање индустријског дизајна.