Ничанска класификација

Међународна класификација роба и услуга (Ничанска Класификација), у сврху регистрације жигова, успостављена је споразумом закљученим на Дипломатској конференцији у Ници, 15. јуна 1957. године, ревидирана у Стокхолму 1967. године и Женеви 1977. године, допуњена 1979. године.

Прво издање Ничанске класификације објављено је 1963. године, друго 1971. године, треће 1981. године, четврто 1983. године, пето 1987. године, шесто у 1992., седмо 1996., осмо у 2001. години, девето у 2006. години,  десето у 2011. и једанаесто у 2016. Од 2013. године објављује се нова верзија сваког издања. Тренутна верзија је 12. издање Ничанске класификaције НЦЛ (12-2023). Ступила је на снагу 1. јануара 2023. године.

Ничанска класификација је међународни систем који се користи за класификовање роба и услуга за потребе регистровања жигова. У склопу Ничанске класификације робе и услуге се групишу према различитим категоријама, односно класама.

Робе и услуге именоване у Листи класа (приложеној у наставку), представљају општа назначења којима се робе и услуге разврставају према подручјима којима начелно припадају. Да би се потврдило тачно сврставање сваког појединачног производа или услуге, треба спровести претраживање појма у званичној публикацији Листе роба и услуга Међународне класификације роба и услуга, доступној на страници Свјетске организације за заштиту интелектуалног власништва (https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/) на енглеском или француском језику, односно у преводу ове публикације на босански, српски или хрватски језик, доступном на страници http://tmclass.tmdn.org/ec2/. Ако се у списку робе и услуга користи Наслов класе Ничанске класификације, обим заштите жига обухвата само робе и/или услуге које произлазе из дословног и недвосмисленог значења тако кориштеног појма.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Опште напомене представљају препоруке и критеријуме које треба примијенити у циљу класификовања роба и услуга за потребе регистровања жигова у случају да производ није могуће класификовати према понуђеној Листи класа, нити објављеној Листи роба и услуга међународне класификације роба и услуга. У зависности од тога да ли се односе на робе или услуге, Опште напомене су дате у сљедеће двије категорије:

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КЛАСИФИКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА

Ако производ не може бити класификован према овдје приложеној Листи класа, уз помоћ објашњења датих уз одређену класу, тада за њихово класификовање треба примијенити сљедеће препоруке и критеријуме:

а) готови производи начелно се класификују у складу са њиховом функцијом или намјеном. Ако функција или намјена готовог производа није наведена у Листи класа, крајњи производи се класификују према поређењу са сличним готовим производом. Ако се ово не може примијенити, сљедећи критеријум је материјал од кога је производ направљен или начин кориштења;

б) готови производи који су цјелина а садрже више предмета који имају вишеструку примјену (нпр. радио са уграђеним сатом), могу бити класификовани у све класе које одговарају њиховој намјени, а ако се ови критеријуми не могу примјенити, користиће се критеријуми из тачке а);

ц) сирови материјали, непрерађени или полупрерађени, класификују се начелно према врсти материјала који садрже;

д) производ који је намијењен да буде дио другог производа у принципу се класификује у исту класу као и главни производ, под условом да се тај производ, који је намијењен да буде дио другог производа, не може нормално употријебити и у друге сврхе. У свим осталим случајевима примјењује се критеријум из тачке а);

е) када се производи, готови или полупрерађени, класификују према материјалу од кога су направљени, а направљени су од различитих материјала, класификоваће се, у принципу, према материјалу који преовладава;

ф) кутије прилагођене производима које треба да садрже (футроле, навлаке), у принципу се класификују у исту класу као и ти производи.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КЛАСИФИКОВАЊЕ УСЛУГА

Уколико се услуге не могу класификовати према наведеној Листи класа или према објашњењима уз одређену класу, треба примјењивати сљедеће препоруке и критеријуме:

а) Услуге су начелно класификоване у област дјелатности наведених у наслову одређене класе везане за услуге, као и према објашњењима уз ту класу, а уколико нису прецизиране, класификују се према аналогији са осталим сличним услугама у класификацији.

б) Услуге изнајмљивања се у принципу класификују у ону класу у којој се налази услуга на коју се односи изнајмљивање предмета (нпр. изнајмљивање телефона у класи 38). Услуге лизинга су аналогне услугама изнајмљивања и због тога требају бити класификоване на исти начин. Међутим, финансијски лизинг се класификује у класу 36 као финансијска услуга.

ц) Услуге које се састоје у давању савјета, информисања или консултација, у принципу се класификују у исте класе као и услуге које су предмет савјета, информисања или консултација, нпр. консултације везане за превоз - кл. 39, консултације везане за управљање - кл. 35, консултације везане за финансије - кл. 36, консултације везане за његу љепоте - кл. 44. Давање савјета, информација или консултација електронским путем (нпр. телефоном, рачунаром) нема утицаја на начин класификовања ових услуга.

ЛИСТА КЛАСА - НАСЛОВИ КЛАСА СА ОБЈАШЊЕЊИМА - (пдф)

Напомена: Уколико се у списак робе и услуга уноси наслов класе Ничанске класификације, тада се обим заштите односи само на робе и/или услуге које прозилазе из дословног и недвосмисленог значења појмова наведених у наслову класе.