Најчешћа питања о жигу

ШТА ЈЕ ЖИГ?

Жиг је право којим се штити знак који служи за разликовање робе, односно услуге једног учесника у привредном промету од исте или сличне робе/услуге другог учесника у привредном промету. Природа робе/услуге која се обиљежава жигом, сама по себи не може бити сметња за признање жига.

Жигом се може заштитити знак који је прикладан за разликовање исте или сличне робе/услуге, и који се може графички приказати. Знак се може састојати од: ријечи, укључујући лична имена, цртежа, слова, бројева, слика, облика производа или њиховог паковања, распореда боја, тродимензионалних облика или комбинације тих елемената.

Жиг као знак идентитета има четири главне функције: разликовање роба/услуга, њиховог поријекла, квалитета те промоције на тржишту. Право жига признаје надлежно тијело неке државе уз новчану надокнаду, и вриједи одређено вријеме на одређеној територији.

ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАШТИТИТИ ЖИГ?

Жиг осигурава власнику искључиво право на обиљежавање робе/услуге и употребу таквог жига у привредном промету за одређену робу/услугу. Пријављени и регистровани жиг представља самостално имовинско добро и носиоцу даје искључива права.

Заштита жига представља дјелотворно тржишно средство којим произвођач/давалац услуге штити средства која је уложио у промоцију свог производа/услуге. Заштита омогућава носиоцу права да спријечи неовлаштену употребу и кориштење свог жига. Жиг, или данас често кориштени термин робна марка, је једно од најзначајнијих средстава фирме који служи као индикатор произвођача тј. пружаоца услуге.

ШТА СЕ НЕ СМАТРА ЖИГОМ?

Жигом се не сматрају: печат, штамбиљ, службени знаци за обиљежавање драгоцјених метала, мјера и слично.

ШТА СЕ НЕ МОЖЕ ЗАШТИТИТИ ЗНАКОМ ТЈ. ШТА МОГУ БИТИ РАЗЛОЗИ ОДБИЈАЊА ЖИГА?

Апсолутни разлози за одбијање пријаве жига

Жигом се не може заштитити знак, који:

- је противан јавном реду и моралу,

- се не може графички приказати,

- је идентичан раније пријављеном знаку за исту робу/услугу,

- није прикладан за разликовање робе/услуге,

- може обманути јавност својим изгледом или садржајем,

- садржи званичне знакове за контролу или гаранцију,

- садржи државни или други јавни грб, заставу или амблем, назив или скраћеницу назива неке земље или међународне организације, осим по одобрењу надлежног органа те земље или организације,

- представља или подражава национални или религијски симбол.

Релативни разлози за одбијање жига

Жигом се неће заштитити знак:

- који је идентичан раније заштићеном знаку другог лица за сличну робу/услугу, или сличан раније заштићеном знаку другог лица за исту или сличну врсту робе/услуге, ако постоји вјеројатноћа да због те идентичности, односно сличности настане забуна у промету, што укључује и вјероватноћу асоцијације са раније заштићеним знаком,

- који је исти или сличан за исту или сличну врсту робе/услуге знаку другог лица који је познат у БиХ у смислу члана 6.бис Паришке конвенције о заштити индустријскога власништва (општепознати знак),

- који представља репродукцију, имитацију или транслитерацију заштићеног знака другог лица,

- који својим изгледом или садржајем вријеђа старије ауторско право, географску ознаку или раније заштићени индустријски дизајн,

- чије би кориштење вријеђало право на лично име познатог лица,

- који је идентичан или сличан ранијем жигу који је био регистрован за исту или сличну робу/услугу, а који је престао да важи због непродужења регистрације, ако је прошло мање од двије године од дана престанка ранијег жига, осим ако носилац ранијег жига није дао своју сагласност за признање каснијег жига, или није користио свој жиг,

- који је поднесен супротно принципу добре вјере, савјесности и поштења.

Лик, лично име, надимак или псеудоним познатог лица може се заштитити жигом само уз пристанак тог лица.

КОЈА ЈЕ НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ЖИГ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ?

Поступак за стицање, одржавање, евиденцију промета и престанак жига води Институт за интелектуално власништво/својину Босне и Херцеговине (Институт). Институт у електронској форми води Регистар пријава за признање жига, Регистар жигова и Регистар заступника за заштиту жигова.

КОЈЕ ВРСТЕ ЖИГОВА СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ ИНСТИТУТУ?

Индивидуални жиг је жиг једног физичког или правног лица који служи за разликовање једне или више врста роба или услуга тог лица од истих или сличних врста роба или услуга других учесника у привредном промету.

Колективни жиг је жиг правног лица који представља одређени облик удруживања произвођача или давалаца услуга, а који имају право да користе чланови тог удружења.

Жиг гаранције је жиг који користи више лица под надзором носиоца жига, а који служи као гаранција квалитета, географског поријекла, начина производње или других заједничких обиљежја робе или услуге тих лица.

КОЈЕ СУ ФАЗЕ У ПОСТУПКУ ПРИЗНАЊА ЖИГА?

Носилац регистрованог жига или подносилац пријаве за признање жига може бити домаће или страно физичко или правно лице. Страна физичка и правна лица у погледу заштите знака жигом у БиХ уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произлази из међународних уговора или конвенција којима је приступила или их је ратифицирала БиХ или из принципа реципроцитета.

Поступак за признање жига покреће се подношењем пријаве за признање жига. Кораци су:

1. Подношење пријаве Институту.

2. Формално испитивање пријаве у Институту.

3. Објава пријаве жига у Службеном гласнику Института, који је доступан у штампаној и електронској форми на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba

4. Доношење исправе о жигу заједно са рјешењем о признању жига у Институту.

5. Објава регистрованог жига у Службеном гласнику Института који је доступан у штампаној и електронској форми на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА?

Поступак се покреће подношењем пријаве за признање жига Институту. Потребно је доставити попуњен захтјев за признање жига, пратећу документацију и доказ о уплати трошкова. Пријава се подноси у писаној форми, директно или поштом, телефаксом или на службени е-маил Института под условом да се у року од осам дана од њеног пријема у Институт иста достави у писаном облику.

Пријава за признање ИНДИВИДУАЛНОГ ЖИГА садржи:

- Захтјев за признање само једног жига који се односи на једну или више врста роба/услуга (образац З-01).   Захтјев је доступан на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba.

- Знак који подносилац пријаве жели заштитити жигом.

- Списак роба/услуга на које се знак односи, који мора бити састављен према Међународној класификацији производа и услуга утврђен Ничанским споразумом о међународној класификацији производа и услуга за регистрацију жигова.

Пријава за признање КОЛЕКТИВНОГ ЖИГА садржи поред горе наведених докумената и:

- Општи акт о колективном жигу који мора да садржи:

+ податке о подносиоцу пријаве/лицу овлаштеном да га представља,

+ одредбе о изгледу знака и роби/услугама на које се знак односи,

+ одредбе ко има право на кориштење колективног жига и под којим условима,

+ одредбе о правима и обавезама корисника колективног жига у случају повреде жига, и

+ одредбе о мјерама и посљедицама у случају непридржавања одредби општег акта.

Пријава за признање ЖИГА ГАРАНЦИЈЕ садржи поред свих више наведених документа и:

- Општи акт о жигу гаранције који мора да садржи одредбе о:

+ заједничким карактеристикама роба/услуга које се гарантирају жигом гаранције,

+ надзору над кориштењем жига гаранције од његовог носиоца.

За признање датума подношења пријаве потребно је да пријава поднесена Институту на тај датум садржи: назнаку да се тражи признање жига, контакт информације о подносиоцу пријаве, знак који подносилац пријаве жели заштитити и списак роба/услуга на које се знак односи.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се, на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, у два примјерка. Један образац задржава Институт, а други примјерак са уписаним бројем пријаве жига, улазним бројем протокола, датумом и овјером се доставља подносиоцу и служи као доказ о утврђивању датума подношења пријаве.

Уз пријаву жига подносе се следећи додаци:

- пуномоћ ако се пријава жига подноси посредством посредника.

- за колективни жиг/жиг гаранције – Општи акт о колективном жигу/жигу гаранције.

За више информација молимо консултујте Правилник о поступку за признање жига.

КОЛИКИ СУ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ И ОДРЖАВАЊА ЖИГА?

За све радње у поступку стицања, одржавања, евиденције промета и престанка жига као и за пружање информационих услуга плаћају се административне таксе и трошкови поступка. Износе такси и трошкова можете провјерити на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba, секција таксе и трошкови.

Доказ о уплати подноси се приликом подношења пријаве.

ДА ЛИ ЈЕ АНГАЖОВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ОБАВЕЗНО?

Ангажовање законског заступника, од стране домаћег физичког или правног лица, није обавеза прописана законом, те је одлука о ангажовању заступника на подносиоцу захтјева.

Регистар заступника за заштиту жига доступан је у електронској форми на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba.

КОЛИКО ВАЖИ ПРАВО НА ЖИГ?

Заштита жига траје 10 година од дана подношења пријаве. Вријеме заштите може се продужавати неограничен број пута на периоде од 10 година, уз правовремено подношење захтјева и плаћања пратећих трошкова.

ДА ЛИ ЗАШТИТА ЖИГА ОСТВАРЕНА У БИХ ВАЖИ И У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА?

Жиг признат на основу одредби закона БиХ је територијално ограничено право које вриједи на територији БиХ. Исти жиг може бити заштићен у више земаља истовремено, под условом да је међународно регистрован за сваку од датих земља.

КАКО МОГУ ЗАШТИТИТИ ЖИГ У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА?

Носилац жига из БиХ може поднијети захјев за међународно регистровање жига, као и захтјев за уписивање промјена у Међународном регистру у складу са Мадридским аранжманом и Мадридским протоколом. У том случају плаћају се таксе и трошкови поступка Институту, а међународне таксе директно Међународном бироу Свјетске организације за интелектуално власништво/својину.

ЗАКОНОДАВСТВО

- Закон о жигу, Службени гласник БиХ, бр. 53/10.

- Правилник о поступку за признање жига, Службени гласник БиХ, бр. 105/10.

- Закон о административним таксама, Службени гласник БиХ, бр. 16/02, 19/02, 43/04.

- Одлука о посебним трошковима поступка за стјецање и одржавање права индустријског власништва, Службени гласник БиХ, бр. 109/10.

- Закон о управном поступку, Службени гласник БиХ, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09.