Најчешћа питања о патенту

ШТА ЈЕ ПАТЕНТ?

Патент је право којим се штити проналазак из било које области технике. Да би се проналазак заштитио патентом, треба да задовољи три услова:

- треба бити нов,

- имати инвентивни ниво и

- бити индустријски примјенљив.

Патентно право признаје надлежни орган неке државе уз новчану накнаду и вриједи одређено вријеме на одређеној територији. Исти проналазак може да буде заштићен у више земаља истовремено под условом да је пријављен, испитан и признат на националном нивоу сваке од тих земаља.

ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАШТИТИТИ ПРОНАЛАЗАК?

Заштита проналаска патентом омогућава носиоцу права да спријечи неовлашћену употребу, коришћење, дистрибуцију или продају производа или процеса. Добрим управљањем патентом носилац права има могућност да привредно искоришћава свој проналазак ради остваривања боље препознатљивости на циљаним тржиштима, повећања добити и укупне вриједности предузећа.

ШТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАШТИТИ ПАТЕНТОМ, ТЈ. ШТА СЕ НЕ ПОДРАЗУМИЈЕВА ПОД ПРОНАЛАСКОМ?

Проналасцима се не сматрају: открића, научне теорије и математички методи, естетске творевине, планови, правила и методе за извођење умних активности, игара или привредних активности, програми компјутера, те презентација информација дефинисана самим садржајем тих информација.

КОЈА ЈЕ НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПАТЕНТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ?

Поступак за стицање, одржавање, престанак и евиденцију промета патента и консензуалног патента води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (у даљем тексту Институт). Институт води Регистар пријава патената и Регистар патената.

КОЈЕ СУ ФАЗЕ У ПОСТУПКУ ПРИЗНАЊА ПАТЕНТА?

1. Подношење пријаве Институту.

2. Формално испитивање пријаве у Институту.

3. Објављивање пријаве патента у „Службеном гласнику Института" који је доступан у штампаној и електронској форми на web презентацији Института: www.ipr.gov.ba.

4. Захтјев подносиоца Институту о врсти испитивања патентне пријаве. Подносилац пријаве патента, у року од шест мјесеци од датума објављивања пријаве патента у „Службеном гласнику", подноси захтјев за:

- признање патента спровођењем поступка потпуног испитивања пријаве патента у Институту, или

- признање патента на основу прихваћених поднесених резултата потпуног испитивања пријаве патента од неког другог органа, или

- одгоду спровођења поступка потпуног испитивања пријаве патента и додјелу консензуалног патента.

5. Испитивање захтјева за заштиту патента у Институту.

6. Доношење рјешења о признању патента у Институту.

7. Објављивање патента у „Службеном гласнику Института".

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНТА?

Поступак се покреће подношењем пријаве за признање патента Институту. Потребно је доставити попуњен захтјев за признање патента, пратећу документацију и доказ о уплати пратећих трошкова. Пријава се подноси у писаној форми, директно или путем поште, телефакса или на службени е-mail Института под условом да се у року од 15 дана од њеног пријема у Институт достави у писаној форми. За сваки проналазак подноси се посебна пријава.

Патентна пријава садржи:

- Захтјев за признање патента (образац П1) са назнаком да се захтијева признање патента, који садржи назив проналаска који одражава његову суштину, податке о подносиоцу пријаве, податке о проналазачу. Захтјев је у електронској форми доступан на web презентацији Института: www.ipr.gov.ba.

- Опис проналаска који треба да буде јасан и детаљан.

- Један или више патентних захтјева. Патентни захтјев треба да буде јасан, сажет и у потпуности поткријепљен описом проналаска и цртежима (ако постоје).

- Цртеже на које се позивају опис проналаска и патентни захтјеви.

- Сажетак суштине проналаска који служи искључиво у сврху техничког информисања.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, у два примјерка, а остали прилози пријаве у једном примјерку. Један образац задржава Институт, а други примјерак са са уписаним бројем пријаве патента, улазним бројем протокола, датумом и овјером доставља подносиоцу и служи као доказ о утврђивању датума подношења пријаве.

Уз патентну пријаву подносе се сљедећи прилози:

- Изјава проналазача у случају да не жели да буде наведен у пријави,

- Пуномоћ за заступање ако се пријава подноси посредством представника (заступника),

- Изјава о заједничком представнику у случају више подносилаца.

За више информација молимо вас да провјерите Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента.

КОЛИКИ СУ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ И ОДРЖАВАЊА ПАТЕНТА?

За све радње у поступку стицања, одржавања, евиденције промета и престанка патента, као и за пружање информационих услуга плаћају се административне таксе и трошкови поступка уплатом у банци или пошти. Износе такси и трошкова можете да провјерите на web-страни Института: www.ipr.gov.ba, секција "таксе и трошкови".

Доказ о уплати подноси се приликом подношења пријаве. Ако се призна патент, носилац права дужан је сваке године да уплаћује накнаду трошкова одржавања.

ДА ЛИ ЈЕ АНГАЖОВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ПРЕДСТАВНИКА (ЗАСТУПНИКА) ОБАВЕЗНО?

Ангажовање законског представника од домаћег физичког или правног лица није обавеза прописана Законом, те подносилац захтјева одлучује о ангажовању представника.

Регистар патентних представника доступан је у електронској форми на web презентацији Института: www.ipr.gov.ba.

КОЛИКО ВАЖИ ПРАВО НА ПАТЕНТ?

Патент може да се заштити само одређени број година. Патент траје 20, а консензуални патент 10 година од дана подношења пријаве.

КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПАТЕНТА И КОНСЕНЗУАЛНОГ ПАТЕНТА?

Патент и консензуални патент разликују се:

- Према времену трајања – патент траје 20, а консензуални патент 10 година од дана подношења пријаве;

- Према поступку по пријави – код пријаве по консензуалном патенту не спроводи се потпуни поступак* испитивања услова за признање.

* Неспровођењем потпуног испитивања поједностављује се поступак додјеле патента и смањују пратећи трошкови. Али, свако правно или физичко лице може у року од шест мјесеци од објављивања захтјева за признање патента Институту да поднесе приговор против признања консензуалног патента, након чега подносилац пријаве мора да поднесе захтјев за потпуно испитивање патента. Више информација о грађанскоправној заштити можете да нађете у Закону о патенту.

ДА ЛИ ЗАШТИТА ПАТЕНТА ОСТВАРЕНА У БИХ ВАЖИ И У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА?

Патент признат на основу одредби закона БиХ је територијално ограничено право које вриједи само на територији БиХ.

КАКО МОГУ ДА ЗАШТИТИМ ПАТЕНТ У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА?

Начини остваривања заштите у иностранству су:

- Директно подношење пријаве патентним канцеларијама у државама у којима се тражи заштита.

- Подношење пријаве на основу Уговора о сарадњи у области патената (PCT, Patent Cooperation Treaty) преко Института за интелектуалну својину БиХ.

- Директно подношење пријаве регионалним патентним канцеларијама (за Европу: European Patent Office, за земље Бенелукса: Benelux Office for Intellectual Property, за афричке земље: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle итд.).

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон о патенту, „Службени гласник БиХ" број 53/10,

Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента, „Службени гласник БиХ" број 105/10,

Закон о административним таксама, „Службени гласник БиХ" бр. 16/02, 19/02, 43/04,

Одлука о посебним трошковима поступка за стицање и одржавање права индустријске својине, „Службени гласник БиХ" број 109/10,

Закон о управном поступку, „Службени гласник БиХ" бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09.