Postupak zaštite žiga u BiH

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje žiga Institutu. Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje žiga, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati troškova. Prijava se podnosi u pisanom obliku, izravno ili putem pošte, telefaksom ili na zvanični e-mail Instituta pod uvjetom da se u roku od osam dana od njezinog primitka u Institut ona dostavi u pisanom obliku.

Prijava za priznanje INDIVIDUALNOG ŽIGA sadrži:

√ Zahtjev za priznanje samo jednog žiga koji se odnosi na jednu ili više vrsta robe/usluga (formular Z-01).

Znak koji podnositelj prijave želi zaštititi žigom.

Spisak robe/usluga na koje se znak odnosi, koji mora biti sastavljen prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđen Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova.

Prijava za priznanje KOLEKTIVNOG ŽIGA sadrži, pored već navedenih dokumenata, i:

√ Opći akt o kolektivnom žigu koji mora sadržavati:

• podatke o podnositelju prijave/osobi ovlaštenoj da ga predstavlja,

•  odredbe o izgledu znaka i robi/uslugama na koje se znak odnosi,

•  odredbe tko ima pravo na uporabu kolektivnog žiga i pod kojim uvjetima,

•  odredbe o pravima i obvezama korisnika kolektivnog žiga u slučaju povrede žiga i

•  odredbe o mjerama i posljedicama u slučaju nepridržavanja odredaba Općeg akta.

Prijava za priznanje ŽIGA GARANCIJE sadrži, pored svih već navedenih dokumenata, i:

√ Opći akt o žigu garancije koji mora sadržavati odredbe o:

• zajedničkim karakteristikama robe/usluga koje se garantiraju žigom garancije,

• nadzoru nad uporabom žiga garancije od njegovog nositelja.

Za priznanje nadnevka podnošenja prijave potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj nadnevak sadrži: naznaku da se traži priznanje žiga, kontakt-informacije o podnositelju prijave, znak koji podnositelj prijave želi zaštititi i spisak robe/usluga na koje se znak odnosi.

Formular se popunjava na računaru ili pisaćem stroju. Podnosi se na jednom od jezika koji su u zvaničnoj uporabi u BiH, u dva primjerka. Jedan formular zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave žiga, ulaznim brojem protokola, nadnevkom i ovjerom se dostavlja podnositelju i služi kao dokaz o utvrđivanju nadnevka podnošenja prijave.

Uz prijavu žiga podnose se sljedeći dodaci:

√ Ovlast ako se prijava žiga podnosi posredstvom posrednika.

√ Za kolektivni žig/žig garancije – Opći akt o kolektivnom žigu/žigu garancije.

Za više informacija molimo vas da konzultirate Pravilnik o postupku za priznanje žiga.