Najčešća pitanja o industrijskom dizajnu

ŠTO JE INDUSTRIJSKI DIZAJN?

Industrijski dizajn je isključivo pravo na vanjski izgled proizvoda. Dizajn predstavlja dvodimenzionalni ili trodimenzionalni izgled cijelog proizvoda ili njegovog dijela koji je određen vizualnim karakteristikama, poput linija, kontura, boja, oblika, teksture, materijala, od kojih je proizvod sačinjen ili ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.

Dvodimenzionalni dizajn se odnosi samo na sliku na površini određenog proizvoda (npr. ornament, šara, slika), a trodimenzionalni dizajn uključuje oblik tijela određenog proizvoda kao i slike na njegovoj površini (npr. namještaj).

Da bi se zaštitio, dizajn treba da bude pogodan za industrijsku ili zanatsku proizvodnju, i da je:

- nov - identičan dizajn nije postao dostupan javnosti bilo gdje u svijetu prije dana podnošenja prijave za priznanje industrijskoga dizajna za taj dizajn ili ako nema ranije podnesene prijave za priznanje istovjetnog industrijskoga dizajna; dizajni se međusobno razlikuju u bitnim detaljima.

- ima individualan karakter - ukupan vizualni dojam koji ostavlja na informiranog korisnika razlikuje se od dojma koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn.

Pravo industrijskog dizajna priznaje mjerodavno tijelo neke države uz novčanu nadoknadu, i vrijedi određeno vrijeme na određenom teritoriju.

ZAŠTO JE POTREBNO ZAŠTITITI INDUSTRIJSKI DIZAJN?

Zaštita industrijskog dizajna omogućava nositelju prava da spriječi neovlaštenu upotrebu, proizvodnju, kopiranje ili korištenje od strane trećih osoba. Nositelj prava ima mogućnost komercijalne eksploatacije i prepoznatljivosti proizvoda na ciljanim tržištima.

ŠTO SE NE SMATRA INDUSTRIJSKIM DIZAJNOM?

Dizajn koji ima isključivo estetske karakteristike se ne smatra industrijskim dizajnom. Kao takav predstavlja umjetničko djelo i štiti se po osnovu autorskog prava.

ŠTO SE NE MOŽE ZAŠTITITI INDUSTRIJSKIM DIZAJNOM TJ. KOJI SU RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIJAVE?

Apsolutni razlozi za odbijanje prijave industrijskog dizajna:

Ne može se zaštititi dizajn:

- čije je objavljivanje ili uporaba suprotna javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima,

- koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije,

- koji sadrži naziv ili skraćenicu, grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak BiH ili njezinih entiteta, županija, Distrikta osim uz odobrenje mjerodavnog tijela.

Relativni razlozi za odbijanje prijave industrijskog dizajna:

Ne može se zaštititi dizajn koji:

- nije nov i nema individualan karakter,

- je isključivo uvjetovan tehničkom funkcijom proizvoda,

- povređuje starije autorsko pravo ili neko pravo industrijskog vlasništva druge osobe,

- predstavlja, odnosno sadrži lik neke osobe/povijesne ličnosti, osim po suglasnosti te ili ovlaštene osobe,

- može povrijediti nacionalna ili vjerska osjećanja.

KOJA JE MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN U BOSNI I HERCEGOVINI?

Postupak za stjecanje, održavanje, evidenciju prometa i prestanak industrijskog dizajna vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Institut). Institut u elektroničkom obliku vodi Registar prijava za priznanje industrijskog dizajna, Registar industrijskog dizajna i Registar zastupnika.

KOJE SU FAZE U POSTUPKU PRIZNANJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA?

Nositelj registriranog industrijskog dizajna ili podnositelj prijave za priznanje industrijskog dizajna može biti domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Strane fizičke i pravne osobe u pogledu zaštite industrijskog dizajna u BiH uživaju ista prava kao i domaće fizičke i pravne osobe, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH ili iz načela reciprociteta.

Postupak za priznanje industrijskog dizajna pokreće se podnošenjem prijave za priznanje industrijskog dizajna.

Koraci su:

1. Podnošenje prijave Institutu.

2. Formalno ispitivanje prijave u Institutu.

3. Objava prijave industrijskog dizajna u Službenom glasniku Instituta koji je dostupan u tiskanom i elektroničkom obliku na web prezentaciji Instituta www.ipr.gov.ba.

4. Donošenje isprave o industrijskom dizajnu zajedno sa rješenjem o priznanju industrijskog dizajna u Institutu.

5. Objava registriranog industrijskog dizajna u Službenom glasniku Instituta koji je dostupan u tiskanom i elektroničkom obliku na web prezentaciji Instituta www.ipr.gov.ba.

ŠTO JE SVE POTREBNO ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA PRIZNANJE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA?

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje industrijskog dizajna Institutu. Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje industrijskog dizajna, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati pratećih troškova. Prijava se podnosi u pisanom obliku, izravno ili poštom, telefaksom ili na službeni e-mail Instituta pod uvjetom da se u roku od osam dana od njenog prijema u Institut dostavi u pisanom obliku.

Prijava za priznanje industrijskog dizajna sadrži:

- zahtjev za priznanje industrijskog dizajna (obrazac D-01). Jedna prijava može  sadržavati zahtjev za priznanje jednog ili više dizajna (do 100) koji pripadaju istom razredu (klasi) Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn. Zahtjev je dostupan na web stranici Instituta www.ipr.gov.ba.

- dvodimenzionalni prikaz dizajna koji podnositelj prijave želi zaštititi. Detalji vanjskog izgleda moraju omogućiti određivanje opsega novosti i individulanog karaktera dizajna.

- opis dizajna je fakultativni dio prijave, koji može imati maksimalno 150 riječi. Opis se mora odnositi samo na vanjski izgled predmeta zaštite, a ne na njegove funkcionalne i tehničke karakteristike.

Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna sadrži:

- podatke o podnositelju prijave,

- podatke o autoru dizajna ili izjavu autora da ne želi biti naveden u prijavi,

- naznaku da li se prijava odnosi na jedan ili više dizajna,

- stvaran i kratak naziv dizajna,

- pravnu osnovu za podnošenje prijave i potpis podnositelja prijave.

Obrazac se popunjava na računalu ili pisaćem stroju. Podnosi se, na jednom od jezika koji su u službenoj uporabi u BiH u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava, o čemu Institut pismeno izvješćuje podnositelja prijave.

Uz prijavu podnose se sljedeći dodaci:

- punomoć ako se prijava industrijskog dizajna podnosi posredstvom posrednika.

- izjava autora dizajna ako autor ne želi biti naveden u prijavi.

- izjava o osnovi stjecanja prava na podnošenje prijave ako autor dizajna nije podnositelj prijave.

- izjava o zajedničkom predstavniku ako ima više podnositelja prijave.

Za više informacija molimo konzultirajte Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna.

KOLIKI SU TROŠKOVI POSTUPKA ZAŠTITE I ODRŽAVANJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA?

Za sve radnje u postupku stjecanja, održavanja, evidencije prometa i prestanka industrijskog dizajna, kao i za pružanje informacijskih usluga plaćaju se administrativne pristojbe i troškovi postupka.

Dokaz o uplati podnosi se prilikom podnošenja podneska, odnosno po pozivu od strane Instituta.

DA LI JE ANGAŽOVANJE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA OBVEZNO?

Angažovanje zakonskog zastupnika, od strane domaće fizičke ili pravne osobe, nije obveza propisana zakonom, te je odluka o angažiranju zastupnika na podnositelju zahtjeva.

Stranu fizičku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika.

Registar zastupnika za zaštitu industrijskog dizajna dostupan je u elektroničkom obliku na web prezentaciji Instituta www.ipr.gov.ba.

KOLIKO TRAJE PRAVO NA INDUSTRIJSKI DIZAJN?

Zaštita industrijskog dizajna traje pet godina od dana podnošenja prijave pod uvjetom da bude registriran. Vrijeme zaštite može se produžavati još četiri puta za isto razdoblje, uz pravovremeno podnošenje zahtjeva i plaćanja pratećih troškova. Industrijski dizajn može trajati najdulje 25 godina.

VRIJEDI LI ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA OSTVARENA U BiH I U DRUGIM ZEMLJAMA?

Industrijski dizajn, priznat na osnovu odredbi bh. zakona, je teritorijalno ograničeno pravo koje vrijedi na teritoriju BiH. Isti dizajn može biti zaštićen u više zemalja istodobno, pod uvjetom da je međunarodno registriran za svaku od tih zemalja.

KAKO MOGU ZAŠTITITI INDUSTRIJSKI DIZAJN U DRUGIM ZEMLJAMA?

Nositelj industrijskog dizajna iz BiH može podnijeti međunarodnu prijavu industrijskog dizajna, kao i zahtjev za upisivanje promjena u Međunarodnom registru sukladno Haškom sporazumu i međunarodnim propisima za provedbu Haškog sporazuma.

Prema izboru podnositelja, međunarodna prijava može se podnijeti izravno Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo ili neizravno putem Instituta u skladu s propisanom procedurom.

U skladu s opcijom podnošenja prijave koju izabere podnositelj prijave, plaćaju se prateće pristojbe i troškovi.

ZAKONODAVSTVO

- Zakon o industrijskom dizajnu, Službeni glasnik BiH, br. 53/10.

- Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna, Službeni glasnik BiH, br. 108/10.

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim pristojbama, Službeni glasnik BiH, br. 16/09, 19/02, 43/04.

- Odluka o posebnim troškovima postupka za stjecanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, Službeni glasnik BiH, br. 109/10.

- Zakon o upravnom postupku, Službeni glasnik BiH, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09.