Predstavljanje

Pravna i fizička lica koja se bave predstavljanjem u postupcima zaštite prava industrijskog vlasništva pred Institutom moraju biti upisana u odgovarajući registar predstavnika koji vodi Institut.

Strana pravna i fizička lica ostvaruju prava u postupcima pred Institutom samo posredstvom predstavnika koji su ovlašteni za predstavljanje i koji su upisani u odgovarajući registar koji vodi Institut.

U postupcima pred Institutom pravna i fizička lica (u daljnjem tekstu: stranke) mogu predstavljati patentni predstavnici i predstavnici za žigove, industrijski dizajn i oznake geografskog porijekla (u daljnjem tekstu: predstavnici za žigove).

Patentni predstavnici predstavljaju stranke u svim postupcima zaštite prava industrijskog vlasništva propisanim Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskom dizajnu, Zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla i Zakonom o zaštiti topografije integriranih kola.

Predstavnici za žigove predstavljaju stranke samo u postupcima u vezi sa zaštitom prava industrijskog vlasništva propisanim Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskom dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla.

Više o predstavljanju u Odluci o upisu u registre predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine  (Obrazac izjave) (Službeni glasnik BiH br. 79/17).


Lista predstavnika za zaštitu industrijskog vlasništva