Sistem intelektualnog vlasništva

Sistem intelektualnog vlasništva obuhvata niz elemenata koji se mogu grupirati u tri komponente čije uspostavljanje i usklađeno djelovanje omogućavaju djelovanje sistema kao cjeline:

 


A. LEGISLATIVA:

a. Međunarodne konvencije i ugovori u području intelektualnog vlasništva,

b. Zakoni koji se odnose na intelektualno vlasništvo,

c. Podzakonski akti (pravilnici i provedbeni akti),

d. Metodologija o postupanju Instituta u relevantnim upravnim postupcima za prava industrijskog vlasništva.

B. INSTITUCIJE, čija je nadležnost:

a. Priprema i predlaganje legislative u području prava intelektualnog vlasništva,

b. Priprema i predlaganje međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma u području intelektualnog vlasništva,

c. Vođenje postupaka za dodjelu prava industrijskog vlasništva,

d. Ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva pravnim instrumentarijem iz nadležnosti pravosuđa, tužilaštva, tržišne inspekcije, postupka na granici, policije, poljoprivrede, udruženja za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava.

C. KORISNICI:

a. Podnosioci prijava za zaštitu industrijskog vlasništva (domaći i strani),

b. Korisnici informacijskih fondova u području intelektualnog vlasništva,

c. Autori i titulari po osnovi autorskog prava i srodnih prava.