Postupak zaštite industrijskog dizajna u BiH

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje industrijskog dizajna Institutu.  Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje industrijskog dizajna, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati pratećih troškova. Prijava se podnosi u pisanoj formi, direktno ili poštom, telefaksom ili na službeni e-mail Instituta pod uslovom da se u roku od osam dana od njenog prijema u Institut dostavi u pisanom obliku. 

Prijava za priznanje industrijskog dizajna sadrži:

Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna  (obrazac D-01). Jedna prijava može da sadrži zahtjev za priznanje jednog ili više dizajna (do 100) koji pripadaju istom razredu (klasi) Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn.

Dvodimenzionalni prikaz dizajna koji podnosilac prijave želi zaštititi. Detalji vanjskog izgleda moraju omogućiti određivanje obima novosti i individulanog karaktera dizajna.

Opis dizajna je fakultativni dio prijave, koji može imati maksimalno 150  riječi. Opis se mora odnositi samo na vanjski izgled predmeta zaštite, a ne na njegove funkcionalne i tehničke karakteristike.

Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna sadrži: 

√ podatke o podnosiocu prijave, 

√ podatke o autoru dizajna ili izjavu autora da ne želi biti naveden u prijavi, 

√ naznaku da li se prijava odnosi na jedan ili više dizajna, 

√ stvaran i kratak naziv dizajna, 

√ pravni osnov za podnošenje prijave i potpis podnosioca prijave.

Obrazac se popunjava na kompjuteru ili pisaćoj mašini. Podnosi se, na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava, o čemu Institut pismeno obavještava podnositelja prijave.

Uz prijavu podnose se sljedeći dodaci:

√ Punomoć ako se prijava industrijskog dizajna podnosi posredstvom posrednika.

√ Izjava autora dizajna ako autor ne želi biti naveden u prijavi.

√ Izjava o osnovi stjecanja prava na podnošenje prijave ako autor dizajna nije podnosilac prijave.

√ Izjava o zajedničkom predstavniku ako ima više podnosilaca prijave.

Za više informacija molimo konsultujte Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna.