Postupak zaštite žiga u BiH

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje žiga Institutu. Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje žiga, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati troškova. Prijava se podnosi u pisanoj formi, direktno ili poštom, telefaksom ili na službeni e-mail Instituta pod uslovom da se u roku od osam dana od njenog prijema u Institut ista dostavi u pisanom obliku.

Prijava za priznanje INDIVIDUALNOG ŽIGA sadrži:

√ Zahtjev za priznanje samo jednog žiga koji se odnosi na jednu ili više vrsta roba/usluga (obrazac Z-01). 

√ Znak koji podnosilac prijave želi zaštititi žigom.

√ Spisak roba/usluga na koje se znak odnosi, koji mora biti sastavljen prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđen Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova.

Prijava za priznanje KOLEKTIVNOG ŽIGA sadrži pored gore navedenih dokumenata i:

√ Opšti akt o kolektivnom žigu koji mora da sadrži:

• podatke o podnosiocu prijave/licu ovlaštenom da ga predstavlja,

• odredbe o izgledu znaka i robi/uslugama na koje se znak odnosi,

• odredbe ko ima pravo na korištenje kolektivnog žiga i pod kojim uslovima,

• odredbe o pravima i obavezama korisnika kolektivnog žiga u slučaju povrede žiga, i

• odredbe o mjerama i posljedicama u slučaju nepridržavanja odredbi opšteg akta.

Prijava za priznanje ŽIGA GARANCIJE sadrži pored svih više navedenih dokumenta i:

√ Opšti akt o žigu garancije koji mora da sadrži odredbe o:

• zajedničkim karakteristikama roba/usluga koje se garantiraju žigom garancije,

• nadzoru nad korištenjem žiga garancije od njegovog nosioca.

Za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži: naznaku da se traži priznanje žiga, kontakt informacije o podnosiocu prijave, znak koji podnosilac prijave želi zaštititi i spisak roba/usluga na koje se znak odnosi.

Obrazac se popunjava na kompjuteru ili pisaćoj mašini. Podnosi se, na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, u dva primjerka. Jedan obrazac zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave žiga, ulaznim brojem protokola, datumom i ovjerom se dostavlja podnosiocu i služi kao dokaz o utvrđivanju datuma podnošenja prijave.

Uz prijavu žiga podnose se sljedeći dodaci:

√ punomoć ako se prijava žiga podnosi posredstvom posrednika.

√ za kolektivni žig/žig garancije – Opšti akt o kolektivnom žigu/žigu garancije.

Za više informacija molimo konsultujte Pravilnik o postupku za priznanje žiga.