Postupak zaštite topografije integriranog kola u BiH

Postupak za zaštitu topografije vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Postupak za zaštitu topografije pokreće se podnošenjem Institutu prijave za zaštitu topografije. Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.

Prijava sadrži zahtjev za priznanje prava zaštite topografije i priloge

Zahtjev za priznanje prava zaštite topografije sadrži:

• naziv topografije ili bliže označenje područja topografije,

• podatke o podnosiocu prijave,

• podatke o zastupniku podnosioca prijave, ako postoji,

• datum podnošenja prijave,

• datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena, ili datum i mjesto kada je topografija prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu.

Uz zahtjev za priznanje prava zaštite topografije podnose se sljedeći prilozi:

• opis topografije s podacima koji definiraju elektronsku funkciju koju obavlja integrirano kolo izrađeno prema topografiji,

• grafički prikaz ili prikaz topografije u drugom odgovarajućem obliku kojim se topografija identificira, posebno nacrt ili fotografije planova za izradu integriranog kola prema topografiji za koju se traži zaštita,

• primjerak integriranog kola proizvedenog prema topografiji za koju se traži zaštita, ako je integrirano kolo komercijalno upotrijebljeno,

• dokaz o komercijalnoj upotrebi topografije, ako je topografija komercijalno upotrijebljena.

Za više informacija molimo pogledajte Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kola.