Најчешћа питања о индустријском дизајну

ШТА ЈЕ ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН?

Индустријски дизајн је искључиво право на вањски изглед производа. Дизајн представља дводимензионални или тродимензионални изглед цијелог производа или његовог дијела који је одређен визуелним карактеристикама, попут линија, контура, боја, облика, текстуре, материјала, од којих је производ сачињен или украшен, као и њиховом комбинацијом.

Дводимензионални дизајн се односи само на слику на површини одређеног производа (нпр. орнамент, шара, слика), а тродимензионални дизајн укључује облик тијела одређеног производа као и слике на његовој површини (нпр. намјештај).

Да би се заштитио, дизајн треба да буде погодан за индустријску или занатску производњу, и да је:

- нов - идентичан дизајн није постао доступан јавности било гдје у свијету прије дана подношења пријаве за признање индустријскога дизајна за тај дизајн или ако нема раније поднесене пријаве за признање истовјетног индустријскога дизајна; дизајни се међусобно разликују у битним детаљима.

- има индивидуалан карактер - укупан визуелни утисак који оставља на информисаног корисника разликује се од утиска који на тог корисника оставља било који други дизајн.

Право индустријског дизајна признаје надлежно тијело неке државе уз новчану надокнаду, и вриједи одређено вријеме на одређеној територији.

ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАШТИТИТИ ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН?

Заштита индустријског дизајна омогућава носиоцу права да спријечи неовлаштену употребу, производњу, копирање или кориштење од стране трећих лица. Носилац права има могућност комерцијалне експлоатације и препознатљивости производа на циљаним тржиштима.

ШТА СЕ НЕ СМАТРА ИНДУСТРИЈСКИМ ДИЗАЈНОМ?

Дизајн који има искључиво естетске карактеристике се не сматра индустријским дизајном. Као такав представља умјетничко дјело и штити се по основу ауторског права.

ШТА СЕ НЕ МОЖЕ ЗАШТИТИТИ ИНДУСТРИЈСКИМ ДИЗАЈНОМ ТЈ. КОЈИ СУ РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПРИЈАВЕ?

Апсолутни разлози за одбијање пријаве индустријског дизајна:

Не може се заштитити дизајн:

- чије је објављивање или употреба супротна јавном поретку или прихваћеним моралним принципима,

- који садржи државни или други јавни грб, заставу или амблем, назив или скраћеницу назива неке земље или међународне организације,

- који садржи назив или скраћеницу, грб, амблем, заставу или други службени знак БиХ или њених ентитета, кантона, Дистрикта осим уз одобрење надлежног органа.

Релативни разлози за одбијање пријаве индустријског дизајна:

Не може се заштитити дизајн који:

- није нов и нема индивидуалан карактер,

- је искључиво условљен техничком функцијом производа,

- повређује старије ауторско право или неко право индустријске својине другог лица,

- представља, односно садржи лик неког лица/историјске личности, осим по сагласности тог или овлаштеног лица,

- може повриједити национална или вјерска осјећања.

КОЈА ЈЕ НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ?

Поступак за стицање, одржавање, евиденцију промета и престанак индустријског дизајна води Институт за интелектуално власништво/својину Босне и Херцеговине (Институт). Институт у електронској форми води Регистар пријава за признање индустријског дизајна, Регистар индустријског дизајна и Регистар заступника.

КОЈЕ СУ ФАЗЕ У ПОСТУПКУ ПРИЗНАЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА?

Носилац регистрованог индустријског дизајна или подносилац пријаве за признање индустријског дизајна може бити домаће или страно физичко или правно лице. Страна физичка и правна лица у погледу заштите индустријског дизајна у БиХ уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произлази из међународних уговора или конвенција којима је приступила или их је ратифицирала БиХ или из принципа реципроцитета.

Поступак за признање индустријског дизајна покреће се подношењем пријаве за признање индустријског дизајна.

Кораци су:

1. Подношење пријаве Институту.

2. Формално испитивање пријаве у Институту.

3. Објава пријаве индустријског дизајна у Службеном гласнику Института који је доступан у штампаној и електронској форми на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba.

4. Доношење исправе о индустријском дизајну заједно са рјешењем о признању индустријског дизајна у Институту.

5. Објава регистрованог индустријског дизајна у Службеном гласнику Института који је доступан у штампаној и електронској форми на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba.

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЗНАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА?

Поступак се покреће подношењем пријаве за признање индустријског дизајна Институту. Потребно је доставити попуњен захтјев за признање индустријског дизајна, пратећу документацију и доказ о уплати пратећих трошкова. Пријава се подноси у писаној форми, директно или поштом, телефаксом или на службени е-маил Института под условом да се у року од осам дана од њеног пријема у Институт достави у писаном облику.

Пријава за признање индустријског дизајна садржи:

- захтјев за признање индустријског дизајна (образац Д-01). Једна пријава може да садржи захтјев за признање једног или више дизајна (до 100) који припадају истом разреду (класи) Међународне класификације за индустријски дизајн. Захтјев је доступан на Интернет страни Института www.ipr.gov.ba.

- дводимензионални приказ дизајна који подносилац пријаве жели заштитити. Детаљи вањског изгледа морају омогућити одређивање обима новости и индивидуланог карактера дизајна.

- опис дизајна је факултативни дио пријаве, који може имати максимално 150 ријечи. Опис се мора односити само на вањски изглед предмета заштите, а не на његове функционалне и техничке карактеристике.

Захтјев за признање индустријског дизајна садржи:

- податке о подносиоцу пријаве,

- податке о аутору дизајна или изјаву аутора да не жели бити наведен у пријави,

- назнаку да ли се пријава односи на један или више дизајна,

- стваран и кратак назив дизајна,

- правни основ за подношење пријаве и потпис подносиоца пријаве.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се, на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ у два примјерка, а остали додаци пријаве у једном примјерку. Пријава којој је признат датум подношења уписује се у Регистар пријава, о чему Институт писмено обавјештава подносиоца пријаве.

Уз пријаву подносе се следећи додаци:

- пуномоћ ако се пријава индустријског дизајна подноси посредством посредника.

- изјава аутора дизајна ако аутор не жели бити наведен у пријави.

- изјава о основи стицања права на подношење пријаве ако аутор дизајна није подносилац пријаве.

- изјава о заједничком представнику ако има више подносилаца пријаве.

За више информација молимо консултујте Правилник о поступку за признање индустријског дизајна.

КОЛИКИ СУ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ И ОДРЖАВАЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА?

За све радње у поступку стицања, одржавања, евиденције промета и престанка индустријског дизајна као и за пружање информационих услуга плаћају се административне таксе и трошкови поступка.

Доказ о уплати подноси се приликом подношења поднеска, односно по позиву од стране Института.

ДА ЛИ ЈЕ АНГАЖОВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ОБАВЕЗНО?

Ангажовање законског заступника, од стране домаћег физичког или правног лица, није обавеза прописана законом, те је одлука о ангажовању заступника на подносиоцу захтјева.

Страну физичку или правну особу у поступку пред Институтом мора заступати заступник уписан у Регистар заступника.

Регистар заступника за заштиту индустријског дизајна доступан је у електронској форми на Интернет презентацији Института www.ipr.gov.ba.

КОЛИКО ВАЖИ ПРАВО НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН?

Заштита индустријског дизајна траје пет година од дана подношења пријаве под условом да буде регистрован. Вријеме заштите може се продужавати још четири пута за исти период, уз правовремено подношење захтјева и плаћања пратећих трошкова. Индустријски дизајн може трајати најдуже 25 година.

ДА ЛИ ЗАШТИТА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА ОСТВАРЕНА У БИХ ВАЖИ И У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА?

Индустријски дизајн, признат на основу одредби БиХ закона, је територијално ограничено право које вриједи на територији БиХ. Исти дизајн може бити заштићен у више земаља истовремено, под условом да је међународно регистрован за сваку од датих земаља.

КАКО МОГУ ЗАШТИТИТИ ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА?

Носилац индустријског дизајна из БиХ може поднијети међународну пријаву индустријског дизајна, као и захтјев за уписивање промјена у Међународном регистру у складу са Хашким споразумом и међународним прописима за провођење Хашког споразума.

По избору подносиоца, међународна пријава може се поднијети директно Међународном бироу Свјетске организације за интелектуално власништво/својину или индиректно путем Института у складу са прописаном процедуром.

У складу са опцијом подношења пријаве коју изабере подносилац пријаве, плаћају се пратеће таксе и трошкови.

ЗАКОНОДАВСТВО

- Закон о индустријском дизајну, Службени гласник БиХ, бр. 53/10.

- Правилник о поступку за признање индустријског дизајна, Службени гласник БиХ, бр. 108/10.

- Закон о измјенама и допунама закона о административним таксама, Службени гласник БиХ, бр. 16/09, 19/02, 43/04.

- Одлука о посебним трошковима поступка за стицање и одржавање права индустријске својине, Службени гласник БиХ, бр. 109/10.

- Закон о управном поступку, Службени гласник БиХ, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09.