Јавне консултације

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине ставио је у процес јавних консултација Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона о патенту. 

Законом о измјенама и допунама Закона о патенту („Службени гласник БиХ“, бр. 53/10) подручје патентноправне заштите у Босни и Херцеговини постепено се усклађује са актуелном правном стечевином ЕУ и испуњава обавеза Босне и Херцеговине из члана 73. Споразума о сарадњи и проширењу (САА) којим се Босна и Херцеговина обавезала да ће предузети све потребне мјере као гаранцију да ће заштита права интелектуалне, индустријске и трговинске својине бити слична заштити тих права у Европској унији, укључујући и дјелотворна средства за спровођење тих мјера, као и да ће приступити мултилатералним конвенцијама о правима интелектуалне, индустријске и трговинске својине садржаним у Анексу VII, међу којима и Европској патентној конвенцији (ЕПЦ), која је један од основних стандарда за приступање Европској унији и пуноправно чланство Босне и Херцеговине у Европској патентној организацији (ЕПО). У циљу испуњења услова за пуноправно чланство Босне и Херцеговине у Европској патентној организацији (ЕПО) извршена је допуна Закона у поглављу Дио десети А - европски патент, којима су одредбе важећег Закона о патенту усклађене са одредбама Европске патентне конвенције (ЕПЦ). За потпуну имплементацију система проширеног европског патента било је потребно ускладити одредбе које регулишу институт проширеног европског патента са измјенама Европске патентне конвенције из 2000-те године, а у циљу спровођења Споразума о сарадњи и проширењу између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Европске патентне организације („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 2/04). Кроз измјену важећег закона уклоњени су недостаци који су уочени у поступку примјене важећег закона, а који се углавном односе на норме које су нејасне и непрецизне и чија примјена је наметнула потребу да се исте дограде и прилагоде потребама праксе, чиме је осигурана досљеднија и квалитетнија примјена прописа и већа правна сигурност. 

У консултацијама можете учествовати на https://ekonsultacije.gov.ba/. За учешће је потребна пријава на https://ekonsultacije.gov.ba/account/login (Помоћ за пријаву: https://ekonsultacije.gov.ba/home/help). Након регистрације, у процесу консултација за Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона о патенту можете учествовати на https://ekonsultacije.gov.ba/consultations, одабиром институције Институт за интелектуалну својину и опције „Учествуј“. Консултације су отворене до 8.3.2018.