Javne konsultacije

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine stavio je u proces javnih konsultacija Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o patentu („Službeni glasnik BiH“, br. 53/10) područje patentnopravne zaštite u Bosni i Hercegovini postepeno se usklađuje sa aktuelnom pravnom stečevinom EU i ispunjava obaveza Bosne i Hercegovine iz člana 73. Sporazuma o saradnji i proširenju (SAA) kojim se Bosna i Hercegovina obavezala da će poduzeti sve potrebne mjere kao garanciju da će zaštita prava intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva biti slična zaštiti tih prava u Europskoj uniji, uključujući i djelotvorna sredstva za provedbu tih mjera, kao i da će pristupiti multilateralnim konvencijama o pravima intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva sadržanim u Aneksu VII, među kojima i Europskoj patentnoj konvenciji (EPC), koja je jedan od osnovnih standarda za pristupanje Europskoj uniji i punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj patentnoj organizaciji (EPO). U cilju ispunjenja uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj patentnoj organizaciji (EPO) izvršena je dopuna Zakona u poglavlju Dio deseti A - europski patent, kojima su odredbe važećeg Zakona o patentu usklađene sa odredbama Europske patentne konvencije (EPC). Za potpunu implementaciju sistema proširenog europskog patenta bilo je potrebno uskladiti odredbe koje reguliraju institut proširenog europskog patenta sa izmjenama Europske patentne konvencije iz 2000-te godine, a u cilju implementiranja Sporazuma o saradnji i proširenju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Europske patentne organizacije („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 2/04). Kroz izmjenu važećeg zakona uklonjeni su nedostaci koji su uočeni u postupku primjene važećeg zakona, a koji se uglavnom odnose na norme koje su nejasne i neprecizne i čija primjena je nametnula potrebu da se iste dograde i prilagode potrebama prakse, čime je osigurana dosljednija i kvalitetnija primjena propisa i veća pravna sigurnost. 

U konsultacijama možete učestvovati na https://ekonsultacije.gov.ba/. Za učešće je potrebna prijava na https://ekonsultacije.gov.ba/account/login (Pomoć za prijavu: https://ekonsultacije.gov.ba/home/help). Nakon registracije, u procesu konsultacija za Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu možete učestvovati na https://ekonsultacije.gov.ba/consultations, odabirom institucije Institut za intelektualno vlasništvo i opcije „Učestvuj“. Konsultacije su otvorene do 8.3.2018.