Хронолошки преглед поступака који се односе на издавање дозволе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за колективно остваривање права на аудиовизуелним дјелима

 

У циљу презентовања тока управних радњи у вези издавања дозволе за колективно остваривање права на аудиовизуелним дјелима, Институт даје:

Хронолошки преглед поступака који се односе на издавање дозволе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за колективно остваривање права на аудиовизуелним дјелима

1. Рјешење Института број ИП-03-47-5-05881/15ВТ од 16.10.2015. године - дозвола за колективно остваривање права на аудиовизуелним дјелима УФР (Удружење филмских радника, Сарајево)

2. Поднесак УФИ (Удруга филмске индустрије, Кисељак) од 12.08.2015. године, број УП-03-47-5-09376/15 – захтјев за издавање дозволе за колективно остваривање права на аудиовизуелним дјелима

3. Захтјев УФИ од 03.02.2016. године, број: 03-47-5-105/16 - за одузимање издате дозволе за колективно остваривање права на аудиовизуелним дјелима, додијељене Рјешењем број ИП-03-47-5-05881/15ВТ од 16.10.2015. године

4. Позив Института број ИП-03-47-5-05878/15ВТ од 16.10.2015. године упућен УФИ-у ради уређења захтјева за издавање дозволе за колективно остваривање ауторског и сродних права на аудиовизуелним дјелима

5. Рјешење Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине број: ИП-03-47-5-288/15ГМ од 21.04.2016. године - одузимање дозволе Удружењу филмских радника (УФР)  и додјела дозволе Удрузи филмске индустрије (УФИ)

6. Рјешење Жалбеног савјета при Савјету министара БиХ (у даљем тексту: Жалбени савјет) број: УПЖВ-09-07-3-118/16 од 13.12.2016. године

7. Рјешење Суда БиХ број: С1 3 У 022127 16 У од 28.03.2017. године донесено у управном спору којим се, због одустанка тужитеља Удружења филмских радника (УФР) од тужбе и повлачења исте, обуставља поступак који је вођен пред овим Судом против Рјешења Института из 2016. године (којим је УФИ-у додијељена дозвола и иста одузета од УФР-а)

8. Рјешење Института број: 03-47-5-288-21/16 од 01.04.2017. године

9. Пресуда Суда БиХ  број: С1 3 У 023589 16 У од 17.09.2018. године

10. Пресуда Суда БиХ С1 3 У 024730 17 У од 30.10.2018. године

11. Рјешење Института  број: 03-13-2-749-6/19ГМ од 01.02.2019. године

12. Рјешење Жалбеног савјета број: УП2ЖВ-09-07-3-118/16 од 20.08.2020. године

13. Пресуда Суда БиХ, број: С1 3 У 032078 19 У од 19.02.2021. године

14. Закључак Института број: ИП-03-13-2-749-12/18ГМ од 25.03.2021. године

Дозвола за колективно остваривање права на аудиовизуелним дјелима коју је Институт издао колективној организацији Удруга филмске индустрије (УФИ), издата је у складу са одредбама Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник БиХ“ број: 63/10) и као таква је правоснажна.

Суд БиХ ниједном пресудом није укинуо, односно, поништио дозволу Института број: ИП-03-47-5-288/15ГМ од 21.04.2016. године, нити наложио вођење поновљеног поступка у овој управној ствари.

Сва рјешења донесена од стране Жалбеног савјета при Савјету министара Босне и Херцеговине Суд БиХ је прогласио ништавним, те иста не производе правне посљедице.

Из свега напријед наведеног очито је да је у предмету додјеле дозволе за колективно остваривање права на накнаду за кабловско реемитовање аудиовизуелних дјела на правној снази једино Рјешење Института из 2016. године којим је дозвола издата Удрузи филмске индустрије (УФИ), број ИП-03-47-5-288/15ГМ од 21.04.2016. године.