Смјернице за одржавање Скупштине АМУС-а

 

Чланом 16. став (1) Закона о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине прописано је да је Скупштина обавезни орган удружења. Статутом удружења, као највишим општим правним актом удружења, одређују се органи удружења, начин на који се бирају, овлаштења која имају, кворум и правила гласања, трајање мандата итд.

Чланом 21. Статута АМУС-а предвиђена је процедура сазивања Скупштине, начин утврђивања кворума и начин доношења одлука. Дакле, све смјернице за одржавање сједнице Скупштине АМУС-а садржане су у Статуту АМУС-а (број 01/16 од 15.02.2016. године) и неопходно је досљедно их се придржавати.

Ове одредбе не могу се дерогирати актима ниже праве снаге, као што је Пословник о раду Скупштине.

С обзиром да је Министарство правде Босне и Херцеговине донијело три рјешења (од 23.09.2019, 01.10.2019. године и 29.01.2020. године), потребно је да се приликом сазивања Скупштине и доношења одлука на истој исправе све неправилности које су наведене у предметним рјешењима. 

- Рјешење Министарства правде БиХ бр. УП09-07-1-673/19 од 23.09.2019.

- Рјешење Министарства правде БиХ бр. УП09-07-1-89/19 од 01.10.2019.

- Рјешење Министарства правде БиХ бр. УП09-07-1-2250/19 од 29.01.2020.

Имајући у виду како је члановима органа управљања АМУС-а истекао мандат, приоритетно би било изабрати нове чланове органа Удружења.

Такође, потребно је испоштовати рјешења Института за интелектуалну својину БиХ која се односе на обавезе АМУС-а у складу са Законом о колективном остваривању ауторског и сродних права.

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број:04-47-5-233/19VT)

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број: 04-47-5-741-10/19VT)

Рјешење о условном одузимању дозволе за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела Асоцијацији композитора-музичких стваралаца (АМУС)