Осврт Института на чланак објављен на порталу Клиx.ба

 

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине

Осврт на чланак https://www.klix.ba/vijesti/bih/ako-ste-mladi-inovator-ne-ocekujte-pomoc-od-drzave-javni-pozivi-ne-priznaju-pojedince/200122113
 
Поводом недавно објављеног чланка на Клиx-у под насловом „Ако сте млади иноватор, не очекујте помоћ од државе: Јавни позиви не признају појединце“, Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине жели да нагласи да је улога Института погрешно интерпретирана наводом да „Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине није предао ниједан патентни захтјев“. Ова погрешна интерпретација нас обавезује да додатно објаснимо која је улога Института у систему заштите интелектуалног власништва уопште, а нарочито патената.

Надлежност Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине јесте да води управни поступак за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријске својине (патент, консензуални патент, робни и услужни жиг, индустријски дизајн, географска ознака) на територији Босне и Херцеговине. Улога Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине у подручју патената према важећој легислативи јесте вођење поступка за стицање, одржавање, престанак и евиденцију промета патента, односно консензуалног патента, а не подношење „патентних захтјева“ како би се могло закључити из наведеног чланка.  Надаље, сам појам „патентни захтјев“ који се користи у чланку, у подручју патената има потпуно друго значење и дефинисан је Законом о патенту, члан 20., као дио патентне пријаве.

Осим ове надлежности Институт има и друге надлежности:

- Институт води поступак за регистрацију топографије интегрисаних кола у Босни и Херцеговини;

- Институт води поступак за међународно регистровање права индустријске својине на основу међународних конвенција чија је чланица Босна и Херцеговина;

- Институт обавља послове у области ауторског и сродних права која се односе на права ауторā на дјелима из подручја књижевности, науке, умјетности, права умјетника извођача, произвођача фонограма, права организација за радиодифузију, права произвођача видеограма и база података у Босни и Херцеговини;

- Институт додјељује организацијама ауторā и других носилаца ауторског права дозволе за колективно остваривање ових права и врши надзор над њиховим радом;

- Институт обавља информационо-документационе послове у складу са стандардима које предложи Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO/OMPI), законима и проведбеним прописима којима се уређује интелектуална својина;

- Институт припрема основе за приступање Босне и Херцеговине билатералним и мултилатералним споразумима, конвенцијама и уговорима из области интелектуалне својине;

- Институт припрема законе и проведбене прописе из области интелектуалне својине;

- Институт обавља послове с циљем остваривања међународне сарадње са институцијама других држава, као и с међународним организацијама у области интелектуалне својине основаним на свјетском, регионалном или другом нивоу;

- Институт промовише заштиту и поштовање права интелектуалне својине;

- Институт организује семинаре и друге скупове из области интелектуалне својине;

- Институт води регистре пријављених и признатих права индустријске својине;

- Институт објављује податке о правима индустријске својине у Босни и Херцеговини у „Службеном гласнику Института“;

- Институт пружа информације о начину остваривања права пред другим институцијама у Босни и Херцеговини;

- Институт води регистре заступника за заштиту индустријске својине;

Интелектуална својина обухвата ауторско и сродна права, те права индустријске својине.

Индустријска својина обухвата права којима произвођачи штите од конкурената своје пословне интересе, положај на тржишту и средства уложена у истраживање, развој и промоцију. У права индустријске својине спадају: патент, жиг, индустријски дизајн, ознака географског поријекла и топографија интегрисаног кола.

Поступак за признање патента покреће се подношењем пријаве за признање патента Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, а у складу са Законом о патенту („Службени гласник БиХ”, бр. 53/10) и Правилником о поступку за признање патента и консензуалног патента. („Службени гласник БиХ”, бр. 105/10). Након подношења пријаве Институт испитује пријаву и утврђује датум подношења пријаве. Пријава патента се објављује у Службеном гласнику Института након истека 18 мјесеци од датума подношења, односно од датума признатог права првенства и тако постаје доступна јавности. У року од шест мјесеци од датума објављивања пријаве патента, подносилац пријаве је дужан да поднесе захтјев за признање патента или консензуалног патента и уколико су задовољени сви законски услови Институт ће донијети рјешење о признању патента, односно консензуалног патента. Након признања патента, носилац патента је дужан плаћати прописане годишње таксе и трошкове поступка за све вријеме трајања патента.

Улагање средстава у научно-истраживачке институције и пројекте је у надлежности министарстава на различитим нивоима власти у БиХ, а резултати тих пројеката могу бити предмет заштите и тада Институт за интелектуалну својину БиХ има своју законску надлежност.