Najčešća pitanja o patentu

ŠTO JE PATENT?

Patent je pravo kojim se štiti izum iz bilo kojeg područja tehnike. Kako bi se izum zaštitio patentom, treba zadovoljiti tri uvjeta:

- treba biti nov,

- imati inventivnu razinu i

- biti industrijski primjenjiv.

Patentno pravo priznaje mjerodavno tijelo neke države uz novčanu naknadu i vrijedi određeno vrijeme na određenom teritoriju. Isti izum može biti zaštićen u više zemalja istodobno pod uvjetom da je prijavljen, ispitan i priznat na nacionalnoj razini svake od tih zemalja.

ZAŠTO JE POTREBNO ZAŠTITITI IZUM?

Zaštita izuma patentom omogućava nositelju prava da spriječi neovlaštenu uporabu, korištenje, distribuciju ili prodaju proizvoda ili procesa. Dobrim upravljanjem patentom nositelj prava ima mogućnost gospodarski iskorištavati svoj izum u svrhu ostvarivanja bolje prepoznatljivosti na ciljanim tržištima, povećanja dobiti i ukupne vrijednosti poduzeća.

ŠTO SE NE MOŽE ZAŠTITITI PATENTOM, TJ. ŠTO SE NE PODRAZUMIJEVA POD IZUMOM?

Izumima se ne smatraju: otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode, estetske tvorevine, planovi, pravila i metode za izvedbu umnih aktivnosti, igara ili gospodarskih aktivnosti, programi računara, te prezentacija informacija definirana samim sadržajem tih informacija.

KOJA JE MJERODAVNA INSTITUCIJA ZA PATENT U BOSNI I HERCEGOVINI?

Postupak za stjecanje, održavanje, prestanak i evidenciju prometa patenta i konsenzualnog patenta vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Institut). Institut vodi Registar prijava patenata i Registar patenata.

KOJE SU FAZE U POSTUPKU PRIZNANJA PATENTA?

1. Podnošenje prijave Institutu.

2. Formalno ispitivanje prijave u Institutu.

3. Objava prijave patenta u „Službenom glasniku Instituta“ koji je dostupan u tiskanom i elektronskom obliku na web prezentaciji Instituta: www.ipr.gov.ba.

4. Zahtjev podnositelja Institutu o vrsti ispitivanja patentne prijave. Podnositelj prijave patenta, u roku od šest mjeseci od nadnevka objave prijave patenta u „Službenom glasniku“, podnosi zahtjev za:

- priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta u Institutu, ili

- priznanje patenta na temelju prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta od nekog drugog tijela, ili

- odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta.

5. Ispitivanje zahtjeva za zaštitu patenta u Institutu.

6. Donošenje rješenja o priznanju patenta u Institutu.

7. Objava patenta u „Službenom glasniku Instituta“.

ŠTO JE SVE POTREBNO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PATENTA?

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje patenta Institutu. Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje patenta, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati pratećih troškova. Prijava se podnosi u pisanom obliku, izravno ili putem pošte, telefaksa ili na zvanični e-mail Instituta pod uvjetom da se u roku od 15 dana od njezinog primitka u Institut dostavi u pisanom obliku. Za svaki izum podnosi se posebna prijava.

Patentna prijava sadrži:

- Zahtjev za priznanje patenta (formular P1) sa naznakom da se zahtijeva priznanje patenta, naziv izuma koji odražava njegovu bit, podatke o podnositelju prijave, podatke o izumitelju. Zahtjev je dostupan na web prezentaciji Instituta: www.ipr.gov.ba.

- Opis izuma koji treba biti jasan i detaljan.

- Jedan ili više patentnih zahtjeva koji treba biti jasan, sažet i u cijelosti potkrijepljen opisom izuma i crtežima ako postoje.

- Crteže na koje se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi.

- Sažetak biti izuma koji služi isključivo u svrhu tehničkog informiranja.

Formular se popunjava na računaru ili pisaćem stroju. Podnosi se na jednom od jezika koji su u zvaničnoj uporabi u BiH, u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Jedan formular zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave patenta, ulaznim brojem protokola, nadnevkom i ovjerom se dostavlja podnositelju i služi kao dokaz o utvrđivanju nadnevka podnošenja prijave.

Uz patentnu prijavu podnose se sljedeći dodaci:

- Izjava izumitelja u slučaju da ne želi biti naveden u prijavi,

- Ovlast za zastupanje ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika,

- Izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnositelja.

Za više informacija molimo vas da provjerite Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta.

KOLIKI SU TROŠKOVI POSTUPKA ZAŠTITE I ODRŽAVANJA PATENTA?

Za sve radnje u postupku stjecanja, održavanja, evidencije prometa i prestanka patenta, kao i za pružanje informacijskih usluga plaćaju se administrativne pristojbe i troškovi postupka uplatom u banci ili pošti. Iznose pristojbi i troškova možete provjeriti na web-strani Instituta: www.ipr.gov.ba, sekcija pristojbe i troškovi.

Dokaz o uplati podnosi se prigodom podnošenja prijave. Ako se prizna patent, nositelj prava dužan je svake godine uplaćivati naknadu troškova održavanja.

JE LI ANGAŽIRANJE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA OBVEZNO?

Angažiranje zakonskog zastupnika od domaće fizičke ili pravne osobe nije obveza propisana Zakonom, te podnositelj zahtjeva odlučuje o angažiranju zastupnika.

Registar patentnih zastupnika dostupan je u elektronskom obliku na web prezentaciji Instituta: www.ipr.gov.ba.

KOLIKO VAŽI PRAVO NA PATENT?

Patent se može zaštititi samo određeni broj godina. Patent traje 20, a konsenzualni patent 10 godina od dana podnošenja prijave.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU PATENTA I KONSENZUALNOG PATENTA?

Patent i konsenzualni patent razlikuju se:

- Prema vremenu trajanja – patent traje 20, a konsenzualni patent 10 godina od dana podnošenja prijave;

- Prema postupku po prijavi – kod prijave po konsenzualnom patentu ne provodi se potpuni postupak* ispitivanja uvjeta za priznanje.

* Neprovođenjem potpunog ispitivanja pojednostavljuje se postupak dodjele patenta i smanjuju prateći troškovi. Ali, svaka pravna ili fizička osoba može u roku od šest mjeseci od objave zahtjeva za priznanje patenta Institutu podnijeti prigovor protiv priznanja konsenzualnog patenta, nakon čega podnositelj prijave mora podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje patenta. Više informacija o građanskopravnoj zaštiti možete naći u Zakonu o patentu.

VAŽI LI ZAŠTITA PATENTA OSTVARENA U BIH I U DRUGIM ZEMLJAMA?

Patent priznat na temelju odredaba BiH zakona je teritorijalno ograničeno pravo koje vrijedi samo na teritoriju BiH.

KAKO MOGU ZAŠTITITI PATENT U DRUGIM ZEMLJAMA?

Načini ostvarivanja zaštite u inozemstvu su:

- Podnošenje prijave izravno patentnim uredima u državama u kojima se traži zaštita.

- Podnošenje prijave na temelju Ugovora o suradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty) putem Instituta.

- Podnošenje prijave izravno regionalnim patentnim uredima (za Europu: European Patent Office, za zemlje Beneluxa: Benelux Office for Intellectual Property, za afričke zemlje: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle itd.).

ZAKONODAVSTVO

Zakon o patentu, „Službeni glasnik BiH“ broj 53/10,

Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta, „Službeni glasnik BiH“ broj 105/10,

Zakon o administrativnim pristojbama, „Službeni glasnik BiH“ br. 16/02, 19/02, 43/04,

Odluka o posebnim troškovima postupka za stjecanje i održavanje prava industrijskog vlasništva, „Službeni glasnik BiH“ broj 109/10,

Zakon o upravnom postupku, „Službeni glasnik BiH“ br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09.