Postupci pred Institutom

Pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH vode se upravni postupci za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva, i to:

- patenta

- žiga

- industrijskog dizajna

- geografske oznake

- topografije integrisanog kola

Za svako od prava industrijskog vlasništva Institut vodi registar:

- registar prijava prava industrijskog vlasništva,

- registar priznatih prava industrijskog vlasništva,

- registar zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva.

Registri koje vodi Institut smatraju se javnim knjigama i dostupni su trećim licima na uvid.

Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu kojima je odlučeno o predmetu postupka može se uložiti žalba Komisiji za žalbe Instituta. Protiv rješenja Instituta donesenih u drugom stepenu žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Institut vodi postupak za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju patenta, žiga, industrijskog dizajna, topografije integrisanog kola i geografske oznake.