U Neumu održan seminar o ulozi Parlamenta BiH u usklađivanju propisa intelektualnog vlasništva sa europskom pravnom stečevinom

 

Neum, 28. septembra 2023. - U organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, koji finansira Europska unija, u Neumu je 27. i 28. septembra 2023. održan seminar za poslanike i delegate Parlamentarne skupštine BiH, pod nazivom „Uloga Parlamenta BiH u usklađivanju propisa intelektualnog vlasništva sa europskom pravnom stečevinom“.

Seminar je organizovan kako bi se članovi Parlamenta BiH upoznali sa temom intelektualnog vlasništva i najbitnijim novostima u budućim prijedlozima zakona iz ovog područja, uzimajući u obzir da je Bosna i Hercegovina prošle godine dobila status zemlje kandidata za EU, kao i da se jedno od poglavlja za pregovore sa EU, poglavlje 7, odnosi na intelektualno vlasništvo. 

Otvarajući seminar, Josip Merdžo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, naglasio je da je harmoniziranje domaćeg zakonodavstva sa EU pravnom stečevinom jedna od najznačajnijih pravnih i političkih aktivnosti Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija. 

„Uloga Parlamentarne skupštine BiH je nezamjenjiva u ovom području, posebno ako se ima u vidu da taj proces ne znači samo transpoziciju ACQUIS-a u pravni sistem Bosne i Hercegovine, već i njegovu kasniju dosljednu provedbu. Zadatak Parlamenta je da osigura demokratski ambijent i fluentnost ovog procesa. Naime, poznato je, da je prema posljednjem izvještaju Europske komisije, BiH umjereno pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva, te bi se usvajanjem novog i usuglašenog seta zakona koji se priprema u okviru projekta 'EU Podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini', učinio korak naprijed u procesu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju,“  zaključio je Merdžo.

Preduslov za unapređenje ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine i dostizanje europskih standarda u području intelektualnog vlasništva su snažne institucije, savremeno zakonodavstvo, međunarodna saradnja i efikasna zaštita svih nosilaca prava intelektualnog vlasništva. Upravo predstavnici zakonodavne vlasti predstavljaju prvu instancu na ovom putu.

Nakon seminara, Predrag Kožul, poslanik Predstavničkog doma BiH kazao je da je za njega, kao poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, seminar bio jako koristan i važan iz razloga što će ovaj projekat iznjedriti set važnih zakona. „Radi se o materiji koja je složena i stručna. Iz tog razloga je bilo jako važno da se upoznamo sa zakonskim rješenjima kako bismo u parlamentarnoj proceduri kompetentnije mogli doći do zakona koji su dobri i kvalitetni. Nadalje, ova zakonska regulativa, jednom kada bude usvojena, biće dio pregovora sa Europskom unijom, gdje će i Parlament BiH imati svoju ulogu i zato je izuzetno važno da ovu materiju dobro upoznamo,“ rekao je Kožul.  

Voditelj tima projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, Miodrag Marković, rekao je da je upoznavanje poslanika i delegata Parlamentarne skupštine BiH sa suštinom ovih zakona i konceptom regulisanja prava intelektualnog vlasništva neophodan korak u jačanju ovog iznimno važnog segmenta za cjelokupni napredak Bosne i Hercegovine.

„Europska unija finansira ovaj projekat kako bi pomogla Bosni i Hercegovini da uskladi zakonodavstvo sa europskom pravnom stečevinom, poboljša konkurentnost i inovativnost privrede u BiH, kroz pružanje neophodne ekspertize i podrške Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH. Seminar sa članovima Parlamenta BiH još je jedan važan korak u procesu postizanja dubljeg razumijevanja javnosti i poštovanja zaštite prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini,“ kazao je Marković.

Ovo je treći u nizu događaja koje je Institut, u saradnji sa projektom „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, u proteklom periodu održao za predstavnike interesnih grupa.  Prethodna dva seminara u Sarajevu i Banjaluci, Institut je organizovao u saradnji sa privrednim komorama i besplatno održao za privredne subjekte, organizacije za podršku biznisu, kao i sve one koji su profesionalno zainteresirani za ovo pitanje. Naredni seminari, planirani do kraja godine, namijenjeni su predstavnicima agencija za provedbu zakona.